Language:


Business Term of the Day for 20 June 2018

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences using words and images.

As part of our services, we offer a new Business Term of the Day each business day explained in both English and Czech. To have these terms delivered to your email at no charge, subscribe to the Business Term of the Day.

Share this page:   

Forensic audit

Forenzní audit

Definition
A forensic audit is an audit performed to be used as evidence in court.
Definice
Forenzní audit je audit provedený pro použití jako důkaz u soudu.
Example sentence
ABC Audit has hired several cyber security experts, as an increasing number of forensic audits lead to cases of data manipulation and IT security problems.
Příklad použití ve větě
Společnost ABC Audit najala několik odborníků na kyberbezpečnost, jelikož rostoucí počet forenzních auditů vede k případům manipulace s daty a problémům s IT bezpečností.
Comment
These Audits are of course performed by independent auditors, preferably ones that are also certified investigators. Because a financial audit only serves to verify whether an organization’s Financial statements present a true and fair view of its financial position, a forensic audit needs to be specifically requested if there is a suspicion of economic crime. Basic objectives of a forensic audit may include identifying a white-collar crime and its perpetrator, gathering sufficient evidence to convict the perpetrator in court, recommending changes in procedures to prevent future incidents, and establishing a basis for bankruptcy proceedings or business closure.
Poznámka
Tyto audity samozřejmě provádějí nezávislí auditoři, nejlépe takoví, kteří jsou zároveň osvědčenými vyšetřovateli. Jelikož finanční audit slouží jen k ověření, zda účetní závěrka organizace představuje věrný a poctivý obraz její finanční situace, v případě podezření na hospodářskou kriminalitu je nutné forenzní audit vysloveně vyžádat. Základní cíle forenzního auditu mohou zahrnovat identifikaci zločinu bílých límečků a jeho pachatele, získání dostatečných důkazy pro usvědčení pachatele před soudem, doporučení změn postupů pro nebo stanovení základu pro konkurzní řízení nebo uzavření podniku.
Forensic audit

Subscribe to the Business Term of the Day at no charge.

To unsubscribe or change your delivery email address, please send us an email at terms@englisheditorialservices.com.


Your message is important. Your image is precious. You know what to communicate. We help you to say it.