Language:


Business Term of the Day for 19 October 2018

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences using words and images.

As part of our services, we offer a new Business Term of the Day each business day explained in both English and Czech. To have these terms delivered to your email at no charge, subscribe to the Business Term of the Day.

Share this page:   

Container ship

Kontejnerová loď

Definition
A container ship is a type of cargo ship designed to transport large numbers of standardized freight containers.
Definice
Kontejnerová loď je typ nákladní lodi, která je navržená na přepravu vysokého počtu standardizovaných přepravních kontejnerů.
Example sentence
With completion of the new railway siding, trains can supply the new industrial park straight from container ships unloaded at Hamburg.
Příklad použití ve větě
S dokončením nové železniční vlečky je možné nový průmyslový park zásobovat vlaky přímo z kontejnerových lodí vykládaných v Hamburku.
Comment
The use of freight containers for transportation of non-bulk cargo offers many benefits. These include more efficient use of space due to stacking and easy and fast loading and unloading, which also enables easy Intermodal transport. Alongside bulk carriers and oil tankers, container ships are among the largest vessels in existence, transporting as many as 20,000 containers at a time. The development of containerization allowed for rapid increase in goods transported across the globe, such that now almost 2 billion metric tons is transported annually. Container ships also present several environmental risks and drawbacks, including from containers lost at sea (estimated 2,000–10,000 containers per year), greenhouse gas pollution, noise pollution, and the impacts of scrapping old ships.
Poznámka
Využití přepravních kontejnerů pro přepravu kusového zboží skýtá řadu výhod. Ty zahrnují například efektivní využití prostoru díky stohování a snadné a rychlé nakládání a vykládání, což také umožňuje snadnou intermodální přepravu. Společně s loděmi na sypký náklad a ropnými tankery patří kontejnerové lodě mezi největší existující plavidla, která zvládnou přepravit až 20 000 kontejnerů. Rozvoj kontejnerizace umožnil rychlý nárůst celosvětově přepravovaného zboží, takže se takto ročně přepraví téměř 2 miliony metrických tun. Kontejnerové lodě také představují několik environmentálních rizik a nevýhod, včetně kontejnerů ztracených na moři (odhadem 2 000–10 000 kontejnerů ročně), znečištění skleníkovými plyny, zvukové znečištění, a dopady ze šrotování starých lodí.
Container ship

Subscribe to the Business Term of the Day at no charge.

To unsubscribe or change your delivery email address, please send us an email at terms@englisheditorialservices.com.


Your message is important. Your image is precious. You know what to communicate. We help you to say it.