Language:


Business Term of the Day for 25 May 2017

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences using words and images.

As part of our services, we offer a new Business Term of the Day each business day explained in both English and Czech. To have these terms delivered to your email at no charge, subscribe to the Business Term of the Day.

Share this page:   

Acceleration clause

Klauzule o zesplatnění úvěru

Definition
An acceleration clause is a contractual provision which enables the creditor to request immediate repayment of the remaining balance from the debtor, regardless of previously agreed instalments.
Definice
Klauzule o zesplatnění úvěru je smluvní podmínka, která umožňuje věřiteli požadovat od dlužníka okamžité splacení celého zůstatku bez ohledu na dříve dohodnuté splátky.
Example sentence
The Dvoraks succeeded in convincing the bank that it should not activate the acceleration clause because of just one delayed payment.
Příklad použití ve větě
Rodině Dvorak se podařilo přesvědčit banku, aby neaktivovala klauzuli o zesplatnění úvěru kvůli jediné opožděné platbě.
Comment
This clause is most commonly used in mortgage loans. An acceleration clause usually becomes active only after the debtor has been in arrears for a specified period or otherwise breaches the contract. It may also be invoked in other situations, however, such as when the debtor attempts to sell the mortgaged property. The amount due includes the unpaid balance of the principal and potentially any interest that would have accrued to the creditor for the originally concluded duration of the loan. Activation of the acceleration clause is usually the creditor’s last resort before Foreclosure.
Poznámka
Tato klauzule se nejčastěji používá v hypotečních úvěrech. Klauzule o zesplatnění úvěru se obvykle stává aktivní až poté, co je dlužník v prodlení na danou dobu nebo jinak poruší smlouvu. Může se ale uplatnit i v dalších situacích, například když se dlužník pokusí prodat daný majetek. Splatná částka zahrnuje nesplacený zůstatek jistiny a také jakékoli úroky připadající věřiteli za původně stanovenou dobu úvěru. Aktivace klauzule o zesplatnění úvěru je obvykle posledním krokem věřitele před propadnutím hypotéky.
Acceleration clause

Subscribe to the Business Term of the Day at no charge.

To unsubscribe or change your delivery email address, please send us an email at terms@englisheditorialservices.com.


Your message is important. Your image is precious. You know what to communicate. We help you to say it.