Language:


Business Term of the Day for 25 September 2017

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences using words and images.

As part of our services, we offer a new Business Term of the Day each business day explained in both English and Czech. To have these terms delivered to your email at no charge, subscribe to the Business Term of the Day.

Share this page:   

Sum-of-the-parts valuation

Ocenění součtem dílčích částí

Definition
Sum-of-the-parts valuation is a method used in valuing conglomerates or groups of companies.
Definice
Ocenění součtem dílčích částí je metoda používaná při oceňování konglomerátů nebo skupin společností.
Example sentence
We estimate the intrinsic value of ABC is much higher than that calculated using the sum-of-the-parts valuation, because we believe the company benefits from many synergies among its divisions.
Příklad použití ve větě
Odhadujeme, že vnitřní hodnota společnosti ABC je mnohem vyšší než hodnota vypočítaná pomocí ocenění součtem dílčích částí, protože věříme, že společnost těží z mnoha synergií mezi svými divizemi.
Comment
Conglomerates are very difficult to value because they typically consist of many businesses across various sectors and industries. Sometimes the businesses overlap in what they do and are able to take advantage of synergies; sometimes not so much. In making a sum-of-the-parts valuation, the analyst estimates the overall value for each business, subsidiary, affiliate or division by applying whichever valuation methodology is appropriate for each unit. He or she then adds all those values together and subtracts the total net debt of the entire group. The final estimate, then, represents the overall value of the conglomerate’s (group’s) equity. While it sounds simple in theory, it can be quite complicated in practice, especially if limited information is available on the individual businesses within the group.
Poznámka
Konglomeráty jsou velmi obtížné k oceňování, protože typicky sestávají s mnoha podniků v různých sektorech a odvětvích. Někdy se podniky překrývají v tom, co dělají, a mohou využít synergií a někdy ne. Během ocenění součtem dílčích částí analytik odhadne celkovou hodnotu každého podniku, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, nebo divize a pro každou jednotku použije příslušnou oceňovací metodu. Potom sečte tyto hodnoty dohromady a odečte od nich celkový čistý dluh celé skupiny. Finální odhad tedy představuje celkovou hodnotu vlastního kapitálu konglomerátu (skupiny). V teoretické rovině to zní jednoduše, ale v praxi to může být dost komplikované, především pokud jsou dostupné jen omezené informace o jednotlivých podnicích ve skupině.
Sum-of-the-parts valuation

Subscribe to the Business Term of the Day at no charge.

To unsubscribe or change your delivery email address, please send us an email at terms@englisheditorialservices.com.


Your message is important. Your image is precious. You know what to communicate. We help you to say it.