Language:


Business Term of the Day for 19 February 2018

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences using words and images.

As part of our services, we offer a new Business Term of the Day each business day explained in both English and Czech. To have these terms delivered to your email at no charge, subscribe to the Business Term of the Day.

Share this page:   

Trade payables

Závazky z obchodních styků

Definition
Trade payables are accounts payable to suppliers for goods and services.
Definice
Závazky z obchodních styků jsou závazky dodavatelům za zboží a služby.
Example sentence
Because the economic downturn is causing the company’s sales to decline, management is trying to extend trade payables to preserve cash.
Příklad použití ve větě
Protože hospodářský útlum způsobuje pokles tržeb společnosti, management zkouší prodloužit závazky z obchodních styků pro zachování hotovosti.
Comment
Trade payables constitute a sub-category of Accounts payable. Typical trade payables for a small services business, for example, would be the monthly amounts due for telephone and internet connections, cleaning services, accounting and IT services, office supplies, and gasoline for the company cars. Because trade payables are typically paid in the short term, they are usually recorded as current liabilities. If a business is under pressure to preserve cash, its management may try to “extend” trade payables by paying its bills more slowly and even demanding longer payment terms from its suppliers. This essentially has the effect of operating the business using the suppliers’ money. It is not always a smart strategy. Suppliers may feel they are being abused and therefore provide poorer service, demand payment in cash on delivery, or refuse to work with the business altogether.
Poznámka
Závazky z obchodních styků tvoří podkategorii závazků. Typickými závazky z obchodních styků například pro malou společnost poskytující služby jsou měsíční částky za telefon a připojení k internetu, úklid, účetnictví a IT služby, kancelářské potřeby a palivo pro firemní automobily. Protože závazky z obchodních styků mají typicky krátkou splatnost, obvykle se účtují jako krátkodobé závazky. Pokud je podnik pod tlakem uchovat hotovost, management se může pokusit „prodloužit“ závazky z obchodních styků tím, že bude platit svoje účty později a dokonce požadovat pozdější splatnost od svých dodavatelů. To v důsledku znamená, že je podnik provozován pomocí peněz dodavatelů. Není to vždy chytrá strategie. Dodavatelé se mohou cítit zneužíváni, a proto mohou poskytovat horší služby, požadovat platbu hotově při dodání, nebo odmítnou s takovým podnikem vůbec spolupracovat.
Trade payables

Subscribe to the Business Term of the Day at no charge.

To unsubscribe or change your delivery email address, please send us an email at terms@englisheditorialservices.com.


Your message is important. Your image is precious. You know what to communicate. We help you to say it.