Language:


Business Term of the Day for 10 April 2019

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences using words and images.

As part of our services, we offer a new Business Term of the Day each business day explained in both English and Czech. To have these terms delivered to your email at no charge, subscribe to the Business Term of the Day.

Share this page:   

Key decision maker

Osoba s klíčovou rozhodovací pravomocí

Definition
Key decision makers within an organization are people having authority to make decisions on a particular topic or substantially to influence such decisions.
Definice
Osoby s klíčovou rozhodovací pravomocí v rámci organizace jsou lidé, kteří mají pravomoc rozhodovat o určitých tématech, nebo výrazně ovlivňovat tato rozhodnutí.
Example sentence
The head of marketing recommended that we first identify key decision makers within each company we want to target, and only then should we begin reaching out to those people directly.
Příklad použití ve větě
Vedoucí marketingu nám doporučila, abychom nejprve identifikovali osoby s klíčovou rozhodovací pravomocí v každé společnosti, na kterou chceme zacílit, a až potom začít pracovat na přímém oslovení těchto lidí.
Comment
Key decision makers are of specific interest to business-to-business sellers, because they decide what a given company purchases. There may very well be different key decision makers for different decisions within the same company. Top-level decisions are usually taken by senior managers in the C-suite, decisions pertaining to a particular department are taken by heads of those departments, and low-level decisions may be taken by middle managers or team leaders. At any level, however, there are other key decision makers who may influence the decision, such as members of various task groups, personnel in the financial department, and even the end users who may express their preferences to those superior in the Chain of command. In addition, a Gatekeeper is a key decision maker who controls the flow of information within an organization. This may be a receptionist or secretary, for example, who decides what information is interesting and relevant enough to be passed on to other members of the organization.
Poznámka
Osoby s klíčovou rozhodovací pravomocí jsou důležité obzvláště pro prodejce business-to-business, protože rozhodují o nákupech dané společnosti. V jedné společnosti může být řada různých osob s klíčovou rozhodovací pravomocí. Rozhodnutí na nejvyšší úrovni obvykle provádějí vedoucí manažeři v C-suite, rozhodnutí související s určitým oddělením provádějí vedoucí těchto oddělení, a rozhodnutí na nízké úrovni provádějí střední manažeři nebo vedoucí týmů. Na každé úrovni jsou však další osoby s klíčovou rozhodovací pravomocí, které mohou rozhodnutí ovlivnit, jako například členové různých účelových skupin, personál finančního odboru, a dokonce i koncoví uživatelé, kteří mohou svoje preference vyjádřit lidem výše postaveným v linii velení. Kromě toho, gatekeeper je osoba s klíčovou rozhodovací pravomocí, která ovládá tok informací v organizaci – může jít například o recepční nebo sekretářku, která rozhoduje o tom, které informace jsou dostatečně zajímavé a relevantní, aby je předala dalším členům organizace.
Key decision maker

Subscribe to the Business Term of the Day at no charge.

To unsubscribe or change your delivery email address, please send us an email at terms@englisheditorialservices.com.


Your message is important. Your image is precious. You know what to communicate. We help you to say it.