Language:


Business Term of the Day for 10 February 2020

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences using words and images.

As part of our services, we offer a new Business Term of the Day each business day explained in both English and Czech. To have these terms delivered to your email at no charge, subscribe to the Business Term of the Day.

Share this page:   

Deferred expenses

Náklady příštích období

Definition
In accounting, a deferred expense is an asset representing prepayment made for costs that will be incurred in the future.
Definice
V účetnictví termín náklady příštích období označuje aktivum, které představuje předplacení nákladů, které vzniknout v budoucnu.
Example sentence
ACME reported an increase in deferred expenses of $20 million, stemming primarily from prepaid compensation and pension premiums.
Příklad použití ve větě
Společnost ACME vykázala nárůst nákladů příštích období ve výši 20 milionů dolarů, který plyne především z odložených náhrad nákladů a pojistného.
Comment
Deferred expenses are initially recorded in the Balance sheet as assets, but their balances are reduced over time as they are attributed to expenses in one or more future accounting periods. Examples include prepaid insurance premiums, prepaid rent, and magazine subscriptions, all cases where payment is made in advance of goods (e.g., the magazine) or services (e.g., insurance coverage over a certain period) being delivered. The company that has received the prepayment will record it as a liability under deferred or unearned revenue, which together with deferred expenses make up the category of deferrals. Deferrals are often categorized together with accruals, such as accrued expenses representing delivered goods and services for which payment has not yet been made. Confusingly, the term deferred expenses is often used outside of accounting to represent a different concept, namely expenses that will be incurred in the future but for which no prepayment has been made, e.g. necessary infrastructure improvements. To avoid this confusion, deferred expenses in the accounting sense are also known as prepaid expenses.
Poznámka
V češtině je používán také termín odložené náklady. Náklady příštích období se do rozvahy zaznamenávají jako aktiva, ale jejich výše se časem snižuje, jak jsou alokovány nákladům v jednom nebo více budoucích účetních obdobích. Jedná se například o předplacení platby pojistného, nájemného, předplatné časopisů, což jsou případy kdy je platba provedena před dodáním zboží (např. časopisu) nebo služby (např. pojistného pokrytí za určité období). Společnost, která toto předplacení získala, ji zapíše jako závazek v položce výnosy příštích období neboli odložené výnosy, které dohromady s náklady příštích období tvoří kategorii odložených položek. Odložené položky jsou často kategorizovány spolu s akruály neboli časovými rozlišeními, jako například výdaje příštích období, které představují dodávky zboží a služeb, které ještě nebyly zaplaceny. V angličtině je trochu matoucí, že mimo účetnictví se termín odložené výdaje často používá pro odlišný koncept, konkrétně náklady, které nastanou v budoucnu, ale které nebyly předplaceny, např. nutná vylepšení infrastruktury. Pro vyjasnění této nejasnosti se v odložené náklady účetním smyslu označují také jako předplacené výdaje.
Deferred expenses

Subscribe to the Business Term of the Day at no charge.

To unsubscribe or change your delivery email address, please send us an email at terms@englisheditorialservices.com.


Your message is important. Your image is precious. You know what to communicate. We help you to say it.