Language:


Business Term of the Day for 10 January 2019

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences using words and images.

As part of our services, we offer a new Business Term of the Day each business day explained in both English and Czech. To have these terms delivered to your email at no charge, subscribe to the Business Term of the Day.

Share this page:   

Accounting cycle

Účetní cyklus

Definition
The accounting cycle is the sequence of stages in recording transactions within an organization in terms of their bookkeeping, starting with their occurrence and ending with their inclusion into the financial statements.
Definice
Účetní cyklus je sekvence fází transakcí v organizaci z hlediska jejich zaúčtování, od jejich vzniku až po jejich zařazení do účetní závěrky.
Example sentence
In order to strengthen the middle management’s discipline and better inform top management’s decision-making, our chief accountant argued that she should switch the company over from a quarterly to a monthly accounting cycle.
Příklad použití ve větě
Pro posílení disciplíny a lepší informovanost rozhodovacího procesu vrchního managementu naše hlavní účetní navrhla, že by účetní cyklus společnost mohla změnit ze čtvrtletního na měsíční.
Comment
The number of steps in an accounting cycle may vary according to the method the accountants prefer and the characteristics of the company. They generally include: 1) analyzing the individual transactions; 2) recording each transaction in the general journal (also known as the “book of original entry”); 3) posting the journal entries to the general ledger; 4) preparing an unadjusted trial balance; 5) preparing adjusting entries, as needed; 6) preparing an adjusted trial balance; 7) inclusion of the accounts into the financial statements; 8) closing the temporary accounts; and 9) preparing a post-closing trial balance. It is also called the bookkeeping cycle. In contrast to the billing cycle, the accounting cycle is a purely internal process that does not involve any external entities. Larger companies typically maintain a monthly accounting cycle, but many smaller businesses may find a quarterly accounting cycle to be sufficient.
Poznámka
Počet kroků v účetním cyklu se může měnit podle metody, kterou účetní preferuje, a podle vlastností společnosti. Obvykle zahrnují 1) analýzu jednotlivých transakcí, 2) záznam každé transakce do evidenčního deníku, 3) zavedení záznamů z deníku do hlavní účetní knihy, 4) příprava nekorigované hrubé rozvahy, 5) příprava opravných položek, jsou-li potřeba, 6) příprava korigované hrubé rozvahy, 7) zahrnutí účtů do účetní závěrky, 8) uzavření dočasných účtů, a 9) příprava pouzávěrkové hrubé rozvahy. Nazývá se také účtovací cyklus. Na rozdíl od zúčtovacího období je účetní cyklus čistě interním procesem, který nezahrnuje žádné externí osoby. Větší společnosti typicky dodržují měsíční účetní cyklus, ale pro řadu malých společností může být dostačující čtvrtletní účetní cyklus.
Accounting cycle

Subscribe to the Business Term of the Day at no charge.

To unsubscribe or change your delivery email address, please send us an email at terms@englisheditorialservices.com.


Your message is important. Your image is precious. You know what to communicate. We help you to say it.