Language:


Business Term of the Day for 10 May 2019

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences using words and images.

As part of our services, we offer a new Business Term of the Day each business day explained in both English and Czech. To have these terms delivered to your email at no charge, subscribe to the Business Term of the Day.

Share this page:   

Deadweight loss

Umrtvená ztráta

Definition
A deadweight loss is a loss of economic efficiency that occurs when supply and demand for a good or service are not in equilibrium. More generally, the term is applied to any inadequacy caused by inefficient allocation of resources.
Definice
Umrtvená ztráta je ztráta ekonomické efektivnosti, která nastává, když je nabídka a poptávka po zboží v nerovnováze. Obecněji lze termín také použít pro označení jakéhokoli nedostatku způsobeného neefektivním přidělením zdrojů.
Example sentence
After a careful analysis, the CFO concluded that fully 12% of the product’s selling price constitutes nothing other than deadweight loss.
Příklad použití ve větě
Po pečlivé analýze finanční ředitelka usoudila, že celých 12 % prodejní ceny produktu představuje pouze umrtvená ztráta.
Comment
Society has a fixed amount of resources to devote to all economic activities and production. If these resources are not allocated efficiently, then overall welfare of the society is reduced, and this decrease may be termed deadweight loss. Commonly recognized causes of deadweight loss include Monopoly pricing (in which case artificially high prices leave some demand for a product or services unsatisfied), externalities (such as pollution, which causes damage to humans and the environment that are not paid for out of either goods prices or the polluting industries’ profits), and government subsidies (such as for agricultural crops, which may result in excess production and unnecessarily high costs to taxpayers, who in many cases are also consumers of those crops).
Poznámka
Společnost má určitý počet zdrojů, které může věnovat všem hospodářským činnostem a produkci. Pokud tyto zdroje nejsou přiděleny efektivně, celkové blaho společnosti se sníží, a toto snížení se může nazývat umrtvená ztráta. Často uznávané příčiny umrtvené ztráty zahrnují monopolní ceny (v tomto případě uměle vysoké ceny nechávají neuspokojenou určitou poptávku po produktu nebo službě), externality (jako znečištění, které způsobuje škody lidem a životnímu prostředí, které nejsou placeny ani z ceny zboží ani ze zisku znečišťujícího průmyslu, nebo státní subvence (například pro zemědělské plodiny, které mohou způsobit příliš vysokou produkci a zbytečně vysoké ceny pro daňové poplatníky, kteří jsou často také spotřebiteli těchto plodin).
Deadweight loss

Subscribe to the Business Term of the Day at no charge.

To unsubscribe or change your delivery email address, please send us an email at terms@englisheditorialservices.com.


Your message is important. Your image is precious. You know what to communicate. We help you to say it.