Language:


Business Term of the Day for 15 May 2019

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences using words and images.

As part of our services, we offer a new Business Term of the Day each business day explained in both English and Czech. To have these terms delivered to your email at no charge, subscribe to the Business Term of the Day.

Share this page:   

Systematic risk

Systematické riziko

Definition
Systematic risk describes a risk (or more typically a nebulous range of risk elements) that is inherent in a given market, economy, or economic segment as a whole.
Definice
Systematické riziko popisuje riziko (nebo typičtěji neurčitou množinu rizikových prvků), které je vlastní trhu, hospodářství, nebo hospodářského segmentu jako celku.
Example sentence
Recognizing that all his stocks bore the same systematic risk of the U.S. stock market, Joe decided to reduce his exposure to that risk by investing in emerging market stocks abroad and some special situation stocks at home.
Příklad použití ve větě
Joe uznal, že všechny jeho akcie nesou stejné systematické riziko akciového trhu USA, a rozhodl se snížit svou expozici tomuto riziku tím, že zainvestuje do akcií na rozvíjejících se trzích v zahraničí a některé domácí akcie společností ve zvláštních situacích.
Comment
Every company, investment or project within a given segment or defined market has the same systematic risk. On the other hand, the term Specific risk is used to describe a risk that is specific to a particular company, investment or project. Systematic risk cannot be effectively reduced through diversification within the given segment or defined market, because, by definition, all other companies, investments or projects within the same segment or market are exposed to the same systematic risk. It can in theory be reduced, however, by using hedging and/or asset allocation to disconnect part of the portfolio from the given segment or market. Systematic risk should not be confused with systemic risk, which is a risk that an entire economy and/or market could collapse.
Poznámka
Každá společnost, investice nebo projekt v daném segmentu nebo na definovaném trhu má stejné systematické riziko. Na druhou stranu, termín specifické riziko se používá pro popis rizika, které je vlastní konkrétní společnosti, investici nebo konkrétnímu projektu. Systematické riziko nelze účinně redukovat diverzifikací v rámci daného segmentu nebo definovaného trhu, protože z definice všechny ostatní společnosti, investice nebo projekty ve stejném segmentu nebo na stejném trhu jsou vystaveny stejnému systematickému riziku. Lze jej však teoreticky redukovat pomocí hedgingu a/nebo přidělování aktiv, pro odpojení části portfolia od daného segmentu nebo trhu. Systematické riziko by se nemělo zaměňovat se systémovým rizikem, což je riziko selhání celého systému a/nebo trhu.
Systematic risk

Subscribe to the Business Term of the Day at no charge.

To unsubscribe or change your delivery email address, please send us an email at terms@englisheditorialservices.com.


Your message is important. Your image is precious. You know what to communicate. We help you to say it.