Language:


Business Term of the Day for 16 August 2019

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences using words and images.

As part of our services, we offer a new Business Term of the Day each business day explained in both English and Czech. To have these terms delivered to your email at no charge, subscribe to the Business Term of the Day.

Share this page:   

Marking to market

Ocenění podle tržní hodnoty

Definition
Marking to market is a process whereby an asset’s value is established to be its current market price at a specific point in time.
Definice
Ocenění podle tržní hodnoty je proces, kterým se stanovuje hodnota aktiva podle aktuální tržní ceny v určitém okamžiku.
Example sentence
Since the financial crash of 2008, marking to market has not been considered a proper method for determining fair value at times when there are large disruptions of the market.
Příklad použití ve větě
Od finančního krachu v roce 2008 není ocenění podle tržní hodnoty považováno za správnou metodu pro stanovení reálné hodnoty v případech, kdy dochází k velkým narušení trhu.
Comment
In an investment context, marking to market is used for determining the Net asset value (NAV) of Mutual funds and other Investment vehicles after the close of financial markets on a given day. It is also used for pricing various other financial market instruments, such as Futures. In an accounting context, Assets and accounts are marked to market at the end of an accounting period to determine their Fair value. Marking to market can be contrasted with marking to model, wherein the value of an asset is determined by a financial model.
Poznámka
V investičním kontextu se ocenění podle tržní hodnoty používá při stanovování čisté hodnoty aktiv podílových fondů a dalších investičních prostředků po uzavření finančních trhů v daný den. Také se používá pro oceňování různých dalších investičních nástrojů, jako jsou futures. V účetním kontextu jsou aktiva a účty oceňovány podle tržní hodnoty na konci účetního období, aby byla stanovena jejich reálná hodnota. Ocenění podle tržní hodnoty lze postavit do protikladu oproti ocenění podle modelu, kdy je hodnota aktiva stanovena pomocí finančního modelu.
Marking to market

Subscribe to the Business Term of the Day at no charge.

To unsubscribe or change your delivery email address, please send us an email at terms@englisheditorialservices.com.


Your message is important. Your image is precious. You know what to communicate. We help you to say it.