Language:


Business Term of the Day for 18 February 2021

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences using words and images.

As part of our services, we offer a new Business Term of the Day each business day explained in both English and Czech. To have these terms delivered to your email at no charge, subscribe to the Business Term of the Day.

Share this page:   

Product hopping

Product hopping

Definition
Within the pharmaceutical industry, product hopping refers to the practice of making minor changes to a drug that do not influence its therapeutic effect.
Definice
V rámci farmaceutického průmyslu pojem „product hopping“ označuje praxi provádění drobných změn, které neovlivňují terapeutický účinek léku.
Example sentence
ACME is currently involved in two lawsuits claiming that changes to WellRun dosing represent product hopping and are not medically beneficial.
Příklad použití ve větě
Společnost ACME nyní čelí dvěma žalobám, které tvrdí, že změny dávkování léku WellRun představují product hopping a nejsou zdravotně prospěšné.
Comment
Also known as product switching, this practice typically involves making the original drug either prohibitively expensive or no longer available so as to switch customers to the new drug. It is generally used to extend profit from a branded drug beyond its initial patent period and to exclude Generic drugs from expedited approval processes. As such, it is regarded as an anticompetitive practice prohibited under antitrust law. Given drugs’ complexity, however, it can be difficult to determine when a company is engaging in such a practice. Companies usually claim that the changes offer concrete benefits to consumers that justify requiring additional steps before a generic alternative can be offered.
Poznámka
Také se označuje jako product switching. Tato praxe typicky zahrnuje neúnosné zdražení nebo stažení původního léku, aby zákazníci přešli na nový lék. Obecně se používá pro prodloužení zisků značkového léku po jeho původním patentovém období a k tomu, aby se zabránilo urychleným schvalovacím procesům generických léků. Product hopping sám o sobě je považován za praxi poškozující konkurenční prostředí zakázanou antimonopolními zákony. Vzhledem ke složitosti léků ale může být obtížné stanovit, kdy společnost takovou praxi provádí. Společnosti obvykle tvrdí, že změny poskytují spotřebitelům konkrétní přínosy, které ospravedlňují další kroky, než může být nabídnuta generická alternativa.
Product hopping

Subscribe to the Business Term of the Day at no charge.

To unsubscribe or change your delivery email address, please send us an email at terms@englisheditorialservices.com.


Your message is important. Your image is precious. You know what to communicate. We help you to say it.