Language:


Business Term of the Day for 2 March 2021

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences using words and images.

As part of our services, we offer a new Business Term of the Day each business day explained in both English and Czech. To have these terms delivered to your email at no charge, subscribe to the Business Term of the Day.

Share this page:   

Boycott

Bojkot

Definition
A boycott is a collective, organized abstention from engaging with an entity as an expression of political protest and/or means of exerting economic pressure.
Definice
Bojkot je kolektivní organizované odmítání styku s určitým subjektem coby projev politického protestu anebo prostředek ekonomického nátlaku.
Example sentence
Due to the environmental damage caused by oil palm plantations, many individuals choose to boycott products containing palm oil.
Příklad použití ve větě
Kvůli tomu, jak plantáže olejových palem poškozují životní prostředí, řada lidí začala bojkotovat výrobky s obsahem palmového oleje.
Comment
Boycotts can be a form of consumer activism, wherein a group of consumers avoids certain products in order to put pressure on the manufacturer or otherwise to exert consumer rights. Boycotts are also initiated by countries, such as the boycott of the 1980 Moscow Olympics by Western states, which was answered with the boycott of the 1984 Los Angeles Olympics by Warsaw Pact members. The term derives from the name of Charles Boycott, a British land agent in Ireland, who was ostracized by the local community after evicting tenants during the Irish Land War of the late nineteenth century. The related term embargo refers to the governmental prohibition of trade with a particular country.
Poznámka
Bojkoty mohou být způsobem spotřebitelského aktivismu, kdy se skupina spotřebitelů vyhýbá určitým produktům, aby vyvinula tlak na výrobce nebo jinak vymáhala spotřebitelská práva. Bojkoty ale zahajují i země, jako například bojkot Olympijských her v Moskvě roku 1980 západními státy, na který odpověděl bojkot Olympijských her v Los Angeles v roce 1984 zeměmi Varšavské smlouvy. Termín pochází ze jména Charlese Boycotta, britského správce pozemků v Irsku, který byl ostrakizován místní komunitou poté, co vystěhovával nájemníky během irské „války pozemků“ koncem 19. století. Související termín embargo označuje vládní zákaz obchodování s určitou zemí.
Boycott

Subscribe to the Business Term of the Day at no charge.

To unsubscribe or change your delivery email address, please send us an email at terms@englisheditorialservices.com.


Your message is important. Your image is precious. You know what to communicate. We help you to say it.