Language:


Business Term of the Day for 20 August 2019

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences using words and images.

As part of our services, we offer a new Business Term of the Day each business day explained in both English and Czech. To have these terms delivered to your email at no charge, subscribe to the Business Term of the Day.

Share this page:   

Post-mortem

Post-mortem

Definition
As used in a business context, post-mortem is an analysis of a project or other undertaking after its conclusion.
Definice
V business kontextu označuje termín post-mortem analýzu projektu nebo jiného podniku po jeho skončení.
Example sentence
Even though Bright Lime’s first catering job was not completely successful, at least we’ve learned valuable lessons from the post-mortem.
Příklad použití ve větě
Ačkoli první cateringová zakázka společnosti Bright Lime nebyla zcela úspěšná, aspoň nám post-mortem udělilo cenné lekce.
Comment
Post-mortem (literally “after death”) analysis is used in project management to look back at the successes, failures, and experience from a particular project in order to use those insights to improve future projects. It can also be referred to as lessons learned or project retrospective. A post-mortem can include a comparison of an original job estimate with the actual costs or amounts of work actually performed, a comparison of initial objectives against delivered outcomes, as well as more detailed analysis using customer feedback of the quality of a product that has been launched. The term may also be used informally in reference to looking with the benefit of hindsight at what we know now that we couldn’t have known beforehand. A related method called pre-mortem is used in the planning stage and consists in outlining the potential situations or factors that could cause a project to fail and then addressing them in advance in order to prevent such failures.
Poznámka
Post-mortem (doslova „po smrti“) analýzy se používají v řízení projektů pro ohlédnutí se za úspěchy, selháními a zkušenostmi z určitého projektu, aby se tyto poznatky daly použít pro zlepšení budoucích projektů. Také se může označovat jako získané zkušenosti nebo retrospektiva projektu. Post-mortem může zahrnovat srovnání původního odhadu zakázky se skutečnými částkami nebo objemem skutečně provedených prací, srovnání počátečních cílů s dodanými výsledky, a také detailnější analýzu kvality dodaného produktu s pomocí zpětné vazby od zákazníků. Tento termín lze také použít neformálně pro zpětný pohled na to, co teď víme, ale nemohli jsme vědět dříve. Související metoda nazývaná pre-mortem se používá ve fázi plánování a spočívá v navrhnutí potenciálních situací nebo faktorů, které by mohly způsobit selhání projektu a následně jejich včasném vyřešení, aby se takovému selhání zabránilo.
Post-mortem

Subscribe to the Business Term of the Day at no charge.

To unsubscribe or change your delivery email address, please send us an email at terms@englisheditorialservices.com.


Your message is important. Your image is precious. You know what to communicate. We help you to say it.