Language:


Business Term of the Day for 20 March 2020

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences using words and images.

As part of our services, we offer a new Business Term of the Day each business day explained in both English and Czech. To have these terms delivered to your email at no charge, subscribe to the Business Term of the Day.

Share this page:   

Social distancing

Sociální distancování

Definition
Social distancing consists in a set of various measures taken to reduce social interaction between people and thereby to slow the spread of an infectious disease dispersing through contact between people.
Definice
Sociální distancování zahrnuje soubor různých opatření, která jsou přijímána za účelem omezení sociální interakce mezi lidmi, čímž má být zpomaleno šíření infekčních onemocnění šířících se kontaktem mezi lidmi.
Example sentence
Guidance on social distancing in the UK is aimed mainly at protecting the elderly and other vulnerable groups of residents from the spread among them of coronavirus COVID-19 infection.
Příklad použití ve větě
Doporučení ohledně sociálního distancování ve Spojeném království má za cíl zejména ochranu starých lidí a jiných ohrožených skupin obyvatel před rozšířením nákazy koronavirem.
Comment
Social distancing measures may include everything from limiting large gatherings of people, canceling events, and closing public and private places, like schools, libraries, offices, and shops. Furthermore, businesses may introduce home office work regimes and government might impose various rules on how people may interact when contact is necessary. Social distancing rules are most often used to control the spread of pandemic influenza and generally are most effective in cases when the disease is spread via droplets, close contact of people, and airborne transmission. The aim of such measures is to flatten the so-called epidemic curve, limit the spread of virus, and reduce the burden for health care services.
Poznámka
Opatření týkající se sociálního distancování mohou zahrnovat vše od omezení velkých shromáždění lidí, rušení akcí po zavírání veřejných a soukromých míst jako jsou školy, knihovny, úřady a obchody. Kromě toho podniky mohou zavést režim práce z domu a vláda může určit pravidla týkající se interakce v případech, kde je kontakt mezi lidmi nevyhnutelný. Pravidla sociálního distancování se nejčastěji zavádí za účelem kontroly pandemie chřipky a obecně jsou nejúčinnější v případech, kdy se nemoc šíří kapénkami, těsným kontaktem mezi lidmi a přenosem vzduchem. Cílem těchto opatření je zploštit tzv. epidemickou křivku, omezit šíření viru a snížit zátěž pro zařízení zdravotní péče.
Social distancing

Subscribe to the Business Term of the Day at no charge.

To unsubscribe or change your delivery email address, please send us an email at terms@englisheditorialservices.com.


Your message is important. Your image is precious. You know what to communicate. We help you to say it.