Language:


Business Term of the Day for 23 October 2019

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences using words and images.

As part of our services, we offer a new Business Term of the Day each business day explained in both English and Czech. To have these terms delivered to your email at no charge, subscribe to the Business Term of the Day.

Share this page:   

Compounding

Skládání

Definition
Compounding is the process whereby an asset’s value increases at a somewhat faster rate because accumulated returns are themselves continuously reinvested.
Definice
Skládání je proces, kterým se hodnota aktiva zvyšuje o něco rychlejším tempem, neboť získané výnosy jsou průběžně reinvestovány.
Example sentence
Due to an unfortunate error Mark made in calculating the compounding returns on our company’s new project, we in fact lost a substantial amount of money and now must reevaluate the project’s feasibility.
Příklad použití ve větě
Kvůli nešťastné chybě, kterou Mark udělal ve výpočtu složených výnosů z nového projektu naší společnosti, jsme přišli o značné množství peněz a nyní musíme znovu zhodnotit životaschopnost tohoto projektu.
Comment
Compounding is related to the concept of Time value of money. This principle is founded essentially on the fact that money can earn interest, thus making any amount of money more valuable the sooner it is received. Because compounding means earning what is termed “interest on interest,” it can bring greater returns to the owner of an asset than does earning simple interest. Compounding applied to a liability, on the other hand, can mean that the interest needing to be paid off will increase over time.  Compounding can be calculated annually, monthly, daily, or even continuously (i.e., assuming an infinite number of compounding periods within a year). The shorter the compounding period, the stronger is the compounding effect. Compounding is used for calculating an asset’s future value from its Present value and calculating Compound interest.
Poznámka
Skládání souvisí s konceptem časové hodnoty peněz. Tento princip je v zásadě založen na faktu, že peníze mohou vydělávat úrok, a proto je jakákoli částka tím hodnotnější, čím dříve je získána. Protože skládání znamená vydělávat takzvaně „úrok z úroku“, může majiteli aktiva přinést větší výnosy než jednoduchý úrok. Na druhou stranu, když se skládání vztahuje na závazek, může se stát, že úrok, který má být splacen, v čase poroste. Skládání lze počítat ročně, měsíčně, denně nebo dokonce průběžně (to znamená, že předpokládáme nekonečně mnoho úrokovacích období během roku.) Efekt skládání je tím silnější, čím kratší je úrokovací období. Skládání se používá pro výpočet budoucí hodnoty aktiva z jeho současné hodnoty a pro výpočet složeného úroku.
Compounding

Subscribe to the Business Term of the Day at no charge.

To unsubscribe or change your delivery email address, please send us an email at terms@englisheditorialservices.com.


Your message is important. Your image is precious. You know what to communicate. We help you to say it.