Language:


Business Term of the Day for 4 December 2018

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences using words and images.

As part of our services, we offer a new Business Term of the Day each business day explained in both English and Czech. To have these terms delivered to your email at no charge, subscribe to the Business Term of the Day.

Share this page:   

Middle management

Střední management

Definition
Middle management comprises managers who are subordinated to executive managers and senior to other managers.
Definice
Střední management tvoří manažeři, kteří jsou podřízeni výkonným manažerům a nadřízení jiným manažerům.
Example sentence
FlashTrans initiated a leadership training program for its middle management to, in the CEO’s own words, “strengthen the backbone of the company.”
Příklad použití ve větě
Společnost FlashTrans zahájila program výcviku vůdcovských schopností pro svůj střední management, aby, slovy generální ředitelky, „posílila páteř společnosti.“
Comment
As the name suggests, middle managers’ main function is relaying instructions from the top management to the line managers, and in turn providing relevant information from the organization’s lower rungs to the top brass. This is why these positions are considered to be uniquely challenging and stressful, as middle managers need to balance these two information flows and constantly switch between the roles of a superior and a subordinate. Another reason for these positions sometimes to be stressful: Middle management jobs are frequently subject to Downsizing and Delayering, as companies’ top managements periodically endeavor to make their organizations’ structures more efficient.
Poznámka
Jak naznačuje název této pozice, hlavní funkcí středního manažera je předávání pokynů od vrchního managementu liniovým manažerům, a naopak poskytovat relevantní informace z nižších příček organizace „vrchním kádrům“. Proto se tyto pozice považují za výjimečně náročné a stresující, jelikož střední manažeři musí vybalancovat tyto dva toky informací a neustále přepínat mezi rolemi nadřízeného a podřízeného. Dalším důvodem, proč tyto pozice mohou být stresující je skutečnost, že pracovní místa středních manažerů jsou často cílem snižování stavů a delayeringu, jak se vrchní vedení společností pravidelně snaží zefektivnit strukturu svých organizací.
Middle management

Subscribe to the Business Term of the Day at no charge.

To unsubscribe or change your delivery email address, please send us an email at terms@englisheditorialservices.com.


Your message is important. Your image is precious. You know what to communicate. We help you to say it.