Language:


Business Term of the Day for 4 October 2019

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences using words and images.

As part of our services, we offer a new Business Term of the Day each business day explained in both English and Czech. To have these terms delivered to your email at no charge, subscribe to the Business Term of the Day.

Share this page:   

Clearinghouse

Zúčtovací ústav

Definition
A clearinghouse (sometimes spelled clearing house) is a financial institution that clears transactions, that is to say it performs all the necessary actions between the buyer’s and the seller’s accounts.
Definice
Zúčtovací ústav, nebo clearingové centrum, je finanční instituce, která zúčtovává transakce, tj. provádí všechny nezbytné činnosti mezi účty kupujících a prodávajících.
Example sentence
“The three largest U.S. clearing houses have all passed stress tests assessing whether they could handle a major market shock (…)”. – Reuters, October 16, 2017
Příklad použití ve větě
„Tři největší zúčtovací ústavy v USA úspěšně prošly zátěžovými testy, které hodnotily, zda by zvládly větší tržní šok (…).“ – Reuters, 16. října 2017
Comment
A clearinghouse processes direct transfers of funds as well as settling trades of securities and Derivatives. The clearing process involves verifying that all parties involved have sufficient funds available, settling the transactions, ensuring transfer of the securities, and making and maintaining the necessary records. A clearinghouse also performs novation, meaning it divides a transaction between two parties into two transactions with the clearinghouse as the counterparty, thereby mitigating counterparty risk.
Poznámka
Zúčtovací ústav zpracovává a vypořádává přímé převody prostředků i obchody s cennými papíry a deriváty. Proces clearingu zahrnuje ověření, že všechny zúčastněné strany mají dostatek dostupných prostředků, vypořádání transakcí, zajištění převodu cenných papírů, a provádění a udržování nezbytných záznamů. Zúčtovací ústav také provádí novaci, což znamená, že rozděluje transakci mezi dvěma stranami na dvě transakce se zúčtovacím ústavem coby protistranou, čímž snižuje riziko protistran obchodu.
Clearinghouse

Subscribe to the Business Term of the Day at no charge.

To unsubscribe or change your delivery email address, please send us an email at terms@englisheditorialservices.com.


Your message is important. Your image is precious. You know what to communicate. We help you to say it.