Language:


Business Term of the Day for 5 March 2021

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences using words and images.

As part of our services, we offer a new Business Term of the Day each business day explained in both English and Czech. To have these terms delivered to your email at no charge, subscribe to the Business Term of the Day.

Share this page:   

Information silo

Informační silo

Definition
An information silo results from an inefficient information management system where one or more parts of the system are unable to communicate with other parts.
Definice
Informační silo je výsledkem neefektivní správy informací, kdy je jedna nebo více částí systému není schopna komunikovat s ostatními částmi.
Example sentence
Noncommunicating electronic health record systems create information silos, and this can be particularly dangerous as a health care provider may not have access to information important for making a good decision.
Příklad použití ve větě
Nekomunikující systémy elektronické zdravotní dokumentace vytvářejí informační sila, která mohou být obzvláště nebezpečná, protože poskytovatel zdravotní péče nemusí mít přístup k informacím, které jsou důležité proto, aby učinil správné rozhodnutí.
Comment
The term information silo uses an image of an agricultural silo for storing grain or other feedstuffs to point out that information may be trapped in a certain system not accessible to other systems. This situation of trapped information is in fact very common in many businesses. Departments and teams manage and store data in their own ways (sometimes using different technologies) and do not share them, company branches in different places do not access the same information, or different levels of management use separate sets of data for their decision making. This may lead to great inefficiencies, duplication of peoples’ work, improper setting of priorities, and lack of collaboration.  This is not to say that sharing of all information is always necessary. Sometimes, information silos are useful for defining responsibilities and accountability. Nevertheless, it is always good for a business to identify those data silos that create inefficiency and to remove them.
Poznámka
V termínu informační silo se používá obraz zemědělského sila ke skladování obilí a dalších krmiv, aby se poukázalo na to, že informace mohou být uvězněny v určitém systému, kde nejsou přístupné jiným systémům. Tato situace „uvězněných“ informací je v mnoha firmách zcela běžná. Oddělení a týmy spravují a ukládají data svými vlastními způsoby (někdy i za použití různých technologií) a nesdílejí je, pobočky firmy na různých místech nemají přístup ke stejným informacím, nebo různé úrovně managementu firmy používají k rozhodování odlišné sety dat. To může vést ke značné neefektivitě, duplicitní práci, špatné prioritizaci, nedostatku spolupráce apod. Ne že by bylo nutné vždy sdílet všechny informace. Informační sila jsou někdy užitečná proto, aby bylo možno definovat povinnosti a odpovědnost. Nicméně pro firmu je vždy výhodné, když neefektivní datová sila identifikuje a odstraní je.
Information silo

Subscribe to the Business Term of the Day at no charge.

To unsubscribe or change your delivery email address, please send us an email at terms@englisheditorialservices.com.


Your message is important. Your image is precious. You know what to communicate. We help you to say it.