Language:


Business Term of the Day for 7 January 2019

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences using words and images.

As part of our services, we offer a new Business Term of the Day each business day explained in both English and Czech. To have these terms delivered to your email at no charge, subscribe to the Business Term of the Day.

Share this page:   

Time value of money

Časová hodnota peněz

Definition
Time value of money is a concept describing how a promise or expectation to receive a given amount money in the future is worth less than to have or receive the same nominal amount of money today.
Definice
Časová hodnota peněz je koncept, který popisuje, jak slib nebo očekávání zisku určité peněžní částky v budoucnu má menší hodnotu než nominálně stejná částka vlastněná nebo získaná dnes.
Example sentence
The time value of money principle says that if you can determine with certainty the actual rate of return (e.g., rate of interest on a bond) to be earned over a given period of time, then the present value (PV) of a stated amount of money or other financial asset to be received at a future date can be calculated precisely, just as (vice versa) the future value (FV) of a financial asset held today can be calculated.
Příklad použití ve větě
Princip časové hodnoty peněz říká, že pokud je možné s jistotou stanovit skutečnou návratnost (např. úroková míra dluhopisu) získanou za dané období, je následně možné přesně spočítat současnou hodnotu (PV) dané peněžní částky nebo jiného finančního aktiva, které má být získáno v budoucnu, stejně jako lze (naopak) vypočítat budoucí hodnotu (FV) finančního aktiva drženého dnes.
Comment
You know that $100 in your pocket today is worth more than a friend’s promise to give you $100 a year from now.  After all, money can earn interest. If you invest it into a certificate of deposit, you expect it to grow. You also expect some rate of return if you invest your $100 into a business a friend of yours might be setting up. The time value of money is actually pretty simple in principle (it just involves a compound interest calculation forward and backward), and it is fundamental to most of what is going on in banking, finance, and investment. Complications quickly arise, however, when applying the concept to reality.
Let’s assume zero risk exists and that one can earn 5% interest on $100 placed in a bank saving account today, we can say that the present value of $100 to be received 1 year from now is exactly $95.24. That’s because $95.24 in the bank earning 5% annually will grow to exactly $100.00 with the passage of 12 months. You can easily calculate this yourself: $0.9524 * 1.05 = $1. Instead of putting the $94.25 in the bank, you might give it to your friend with the promise that she will give you $100 a year from now. If she does, your return will be the same 5% as if you had put the money in the bank. In this example, the FV of $95.24 with a time period of 1 year is $100. A complicating factor thing is that risk is not zero.  What is the probability that your friend will renege on her promise to repay, that she will run off with your money or lose it? What if there is inflation of 6% in the intervening year? You will get back less in real dollars than the money was previously worth (although that would happen also if the money were in the bank unless the rate of interest earned was pegged to inflation).
Poznámka
Sami víte, že 100 dolarů, které máte dnes v kapse, má větší hodnotu než slib vašeho přítele, že vám za rok dá 100 dolarů. Konec konců, peníze mohou generovat úrok. Když je investujete do depozitního certifikátu, očekáváte, že porostou. Také očekáváte určitou návratnost, když svých 100 dolarů investujete do podnikání, které někdo z vašich přátel může zakládat. Časová hodnota peněz je v principu ve skutečnosti docela jednoduchá (zahrnuje jen výpočet složeného úroku vpřed nebo vzad), a je základem většiny věcí, které se dějí v bankovnictví, finančnictví a investování. Při aplikaci tohoto konceptu do reality se však věci rychle komplikují.
Předpokládejme, že existuje nulové riziko, a že můžeme získat 5% úrok ze 100 dolarů, které dnes uložíme na spořicí účet v bance, můžeme říci, že současná hodnota 100 dolarů, které máme získat za jeden rok ode dneška, je přesně 95,24 dolarů. Je tomu tak proto, že 95,24 dolarů v bance vydělávající 5 % ročně naroste po uplynutí 12 měsíců na přesně 100 dolarů. To si můžete snadno sami vypočítat: 0,9524 $ * 1,05 = 1 $. Namísto toho, abyste 95,24 dolarů vložili do banky, je můžete dát svému příteli, který vám slíbí, že za rok vám vrátí 100 dolarů. Pokud to udělá, vaše návratnost bude stejných 5 %, jako kdybyste si peníze uložili do banky. V tomto případě se FV 95,24 dolarů s časovým obdobím 1 roku rovná 100 dolarům. Faktorem, který to komplikuje, je skutečnost, že riziko není nulové. Jaká je pravděpodobnost, že váš přítel nedodrží slib splacení, že s penězi uteče, nebo že je ztratí? Co když v daném roce bude 6% inflace? V takových případech dostanete v reálných dolarech méně, než jakou hodnotu částka měla předtím (ačkoli to by se stalo i kdyby peníze byly v bance, ledaže by úroková míra byla odvozená od inflace).
Time value of money

Subscribe to the Business Term of the Day at no charge.

To unsubscribe or change your delivery email address, please send us an email at terms@englisheditorialservices.com.


Your message is important. Your image is precious. You know what to communicate. We help you to say it.