Language:


Business Term of the Day for 8 January 2019

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences using words and images.

As part of our services, we offer a new Business Term of the Day each business day explained in both English and Czech. To have these terms delivered to your email at no charge, subscribe to the Business Term of the Day.

Share this page:   

Warrant

Warrant

Definition
A warrant is a type of security providing its holder the right, but not the obligation, to buy a specific number of shares in the issuing company at a specified price (termed the exercise price) on or before a specified date.
Definice
Warrant je typ cenného papíru, který svému držiteli dává právo, ale nikoli povinnost, koupit určitý počet akcií vydávající společnosti za stanovenou cenu (nazvanou realizační cena) do určitého data.
Example sentence
MNKD announced that each share sold in the current issue will be accompanied by a warrant for an additional share. The share+warrant package is priced at $1.50, and the warrant’s exercise price is $1.60.
Příklad použití ve větě
MNKD oznámila, že každá prodaná akcie z aktuální emise bude doprovázena warrantem na další akcii. Balíček akcie + warrantu byl naceněn na 1,50 dolaru, a realizační cena warrantu je 1,60 dolaru.
Comment
Warrants are very similar to call options, but they are issued by the company issuing the shares, as opposed to the options, which are issued by a stock exchange. Warrants are often attached to stock or bond issues as Sweeteners, providing further incentive for investors to buy the company’s stock at a price more advantageous to the company. Because existing shareholders face the prospect of further Equity dilution when and if the warrants are exercised, it may be in their interest to see the exercise price set at a higher rather than lower level.
Poznámka
Warranty jsou velmi podobné kupním opcím, ale jsou vydávané společností emitující akcie, na rozdíl od opcí, které vydává burza cenných papírů. Warranty se často připojují k emisím akcií nebo dluhopisů coby sladidla, poskytující další motivaci ke koupi akcií společnosti za cenu, která je pro společnost výhodnější. Protože stávající akcionáři čelí možnosti dalšího naředění kapitálu, když (a pokud) budou warranty realizovány, může být v jejich zájmu, aby realizační cena byla nastavena na vyšší úroveň spíše než na nižší.
Warrant

Subscribe to the Business Term of the Day at no charge.

To unsubscribe or change your delivery email address, please send us an email at terms@englisheditorialservices.com.


Your message is important. Your image is precious. You know what to communicate. We help you to say it.