Language:


Business Term of the Day for 9 January 2019

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences using words and images.

As part of our services, we offer a new Business Term of the Day each business day explained in both English and Czech. To have these terms delivered to your email at no charge, subscribe to the Business Term of the Day.

Share this page:   

Audit evidence

Auditní důkazy

Definition
Audit evidence is the body of information that informs an auditor’s opinion on the accounting entity (and typically its financial statements) being audited.
Definice
Auditní důkazy jsou souborem informací, které tvoří základ pro stanovisko auditora o auditované účetní jednotce (a typicky její účetní závěrce).
Example sentence
The auditor decided that she could not issue a clean audit when there was so much conflicting information among the audit evidence.
Příklad použití ve větě
Auditorka se rozhodla, že nemůže vydat čistý audit, když mezi auditními důkazy existuje tolik protichůdných informací.
Comment
Audit evidence may come from both inside and outside of a company being audited. That information may corroborate management’s assertions as reflected in the financial statements or it may contradict those assertions. Among others, sources of audit evidence include previous audits, accounting documents, and internal policies. Auditors may put together audit evidence chronologically to form an Audit trail. Audit evidence is used ultimately to verify whether the company’s financial information is correct and accurate and to support the auditor’s final audit opinion.
Poznámka
Auditní důkazy mohou pocházet jak zevnitř společnosti, tak zvenku. Tyto informace mohou podporovat tvrzení managementu předkládaná v účetní závěrce, nebo jim může odporovat. Zdroje auditních důkazů zahrnují, mimo jiné, předešlé audity, účetní dokumenty a interní postupy. Auditoři mohou auditní důkazy sestavit chronologicky a vytvořit z nich auditní stopu. Auditní důkazy se nakonec používají pro ověření, zda jsou finanční informace společnosti správné a přesné, a pro podložení konečného stanoviska auditora.
Audit evidence

Subscribe to the Business Term of the Day at no charge.

To unsubscribe or change your delivery email address, please send us an email at terms@englisheditorialservices.com.


Your message is important. Your image is precious. You know what to communicate. We help you to say it.