5
September
2018

Balanced fund /

Vyvážený fond

Business Term of the Day

Definition

A balanced fund is a mutual fund with a portfolio that is “balanced” in terms of risk and return, typically consisting of about 60% equities and 40% fixed income.

Example sentence

Because I had no previous experience with investing but had substantial financial knowledge, the advisor recommended I choose a balanced fund to grow my money over time.

Comment

Balanced funds are considered to provide the middle ground between conservative funds, which offer lower risks and lower expected returns, and aggressive funds, which offer higher expected returns but also higher risks. Of course, this does not mean that balanced funds are ideal investment vehicles for every investor, as every investor has different preferences and possibilities in terms of risk tolerance, return requirements, and asset allocation.

Definice

Vyvážený fond je podílový fond s portfoliem, které je „vyvážené“ z ohledu rizika a výnosnosti, a typicky sestává z 60 % z akcií a ze 40 % z fixního výnosu.

Příklad použití ve větě

Protože jsem neměl předchozí zkušenosti s investováním, ale měl značné finanční znalosti, poradce mi doporučil, abych si vybral nějaký vyvážený fond to, abych nechal své peníze vydělávat.

Poznámka

Vyvážené fondy jsou považovány za „střední cestu“ mezi konzervativními fondy, které nabízejí nižší riziko a nižší očekávané výnosy, a agresivními fondy, které nabízejí vyšší očekávané výnosy ale také vyšší rizika. To samozřejmě neznamená, že vyvážené fondy jsou ideálním investičním prostředkem pro každého investora, jelikož každý investor má různé preference a možnosti tolerance k riziku, požadavky na výnosnost, a alokace aktiv.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us