5
January
2021

Damages /

Odškodné

Business Term of the Day

Definition

Damages is a legal term indicating an amount of money to be paid as compensation for loss or injury.

Example sentence

A Belfast woman has been awarded almost £25,000 in damages after presenting before the court a successful age discrimination case against her former employer.

Comment

Liability for damages is usually a result of negligence or breach of some legal duty. Common law countries differentiate between special damages that easily can be expressed as a specific amount of money (such as a medical bill) and general damages which compensate the claimant for nonmonetary aspects of a specific harm suffered, such as trauma or pain. Czech laws speak about pecuniary and nonpecuniary loss and prefer compensation that restores the previous condition. If this is not possible, monetary compensation follows. The term in English is used in plural and the phrase “to claim damages” translates as “domáhat se/uplatňovat nárok na náhradu škody” or “žádat odškodnění.”

Definice

Odškodné (nebo náhrada škody) je právní termín označující částku, která má být zaplacena jako kompenzace za újmu nebo zranění.

Příklad použití ve větě

Ženě z Belfastu bylo přiznáno odškodné ve výši téměř 25 tisíc liber poté, co u soudu úspěšně obhájila případ diskriminace z důvodu věku ze strany jejího bývalého zaměstnavatele.

Poznámka

Odpovědnost za škodu je obvykle výsledkem nedbalosti nebo porušení nějaké právní povinnosti. V zemích common law se rozlišuje mezi special damages, což jsou škody, které lze jednoduše vyjádřit pomocí určité sumy peněz (např. účtem za zdravotní péči) a general damages, které kompenzují žadatele za nepeněžní aspekty konkrétní utrpěné škody, jako např. trauma nebo bolest. České zákony rozlišují mezi majetkovou a nemajetkovou újmou a upřednostňují kompenzaci pomocí uvedení věci do původního stavu a až pokud to není možné, následuje peněžní kompenzace. Výraz odškodnění (damages) se v angličtině používá v plurálu a obvyklé spojení „claim damages“ se překládá jako domáhat se/uplatňovat nárok na náhradu škody nebo žádat odškodnění.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us