22
May
2020

Aggregate demand /

Agregátní poptávka

Business Term of the Day

Definition

Aggregate demand is total demand for all final goods and services produced in the economy at a specific point in time and at a specific price level. It includes spending of all production sectors, private spending, government spending, and net exports.

Example sentence

Although policies of maintaining low interest rates and so-called quantitative easing are also means of supporting aggregate demand, zero or even negative interest rates may destabilize the financial sector.

Comment

An aggregate demand curve shows the amount of goods and services demanded at each price and it is usually used to illustrate total demand for a specific period of time in a particular country. Generally, aggregate demand rises when prices fall. This is true, however, only in case all other factors determining the aggregate demand remain unchanged. These other determinants of aggregate demand include income of households, prices of related goods and services, inflation expectations, changes in exchange rates and interest rates, and the economic situation generally. In the long-term, aggregate demand is equal to GDP. That is because the former represents what people and entities buy and the latter represents what the economy produces, and these ultimately must be the same.

Definice

Agregátní poptávka je celková poptávka po všem finálním zboží a službách, které ekonomika vyprodukuje v určitém čase za určitou cenu. Zahrnuje výdaje všech výrobních sektorů, soukromé výdaje, vládní výdaje a čistý vývoz.

Příklad použití ve větě

Ačkoli politiky udržování nízkých úrokových sazeb a tzv. kvantitativného uvolňování také patří mezi prostředky podpory agregátní poptávky, úrokové sazby, které se blíží nule nebo dokonce negativní úrokové sazby, mohou destabilizovat finanční sektor.

Poznámka

Křivka agregátní poptávky ukazuje, jaké množství zboží a služeb je poptáváno při každé ceně a většinou se používá k ilustraci celkové poptávky v určité zemi za určité období. Obecně agregátní poptávka roste, když ceny klesají. To ale platí pouze v případě, kdy se ostatní faktory ovlivňující agregátní poptávku nemění. Mezi tyto ostatní determinanty agregátní poptávky patří například příjmy domácností, ceny podobného zboží a služeb, inflační očekávání, změny v kurzech měn a úrokových sazbách i ekonomická situace obecně. Dlouhodobá agregátní poptávka se rovná hrubému domácímu produktu (HDP). To proto, že dlouhodobá agregátní poptávka reprezentuje to, co lidé a entity nakupují a HDP to, co ekonomika vyprodukuje, což nakonec musí být stejné veličiny.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us