5
May
2022

Disclaimer /

Vyloučení odpovědnosti

Business Term of the Day

Definition

A disclaimer is a statement limiting the scope of responsibility in a legal relationship.

Example sentence

Our legal department advised us to include a disclaimer with the articles published on our website to prevent their being construed as professional investment advice.

Comment

Disclaimers are commonly included in various types of contracts to specify, for example, that a party is not liable for damages, is not subject to a certain provision of the contract, or waives a specific right. A disclaimer may also take the form of a public notice at the entrance to some property with such wording as “enter at your own risk”, whereby the plot owner disclaims liability for any injury which occurs to those who enter. The legal force of disclaimers depends on the given situation and jurisdiction.

Definice

Vyloučení odpovědnosti je prohlášení, které omezuje rozsah odpovědnosti v právním vztahu.

Příklad použití ve větě

Naše právní oddělení nám poradilo, abychom k článkům publikovaným na našem webu přidali vyloučení odpovědnosti, aby nebylo možné je vykládat coby profesionální investiční poradenství.

Poznámka

I v češtině se někdy označuje jako disclaimer, případně zřeknutí se odpovědnosti nebo upozornění. Vyloučení odpovědnosti jsou běžně zahrnuty do různých typů smluv pro upřesnění, že některá strana například není odpovědná za škody, nepodléhá určitým ustanovením dané smlouvy, nebo se zříká určitého práva. Vyloučení odpovědnosti může mít také podobu veřejného nápisu u vstupu na nějaký pozemek například ve znění „vstup na vlastní nebezpečí“, jímž se majitel pozemku zříká odpovědnosti za jakékoli zranění, které se stane těm, kdo na něj vstoupí. Právní síla vyloučení odpovědnosti záleží nadané situaci a jurisdikci.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us