30
June
2020

Dumping /

Dumping

Business Term of the Day

Definition

Within trade, dumping refers to the practice of selling a product in a market at a price below its cost of production or its standard price in the seller’s home market.

Example sentence

ACME claims that the flood of cheap imports from China amounts to dumping and has called on the government to raise duties on steel.

Comment

Companies sometimes dump products in an effort to increase their market share or make it impossible for others to compete on price. In both cases, the companies will typically raise their prices once the dumping has achieved its objective. According to World Trade Organization rules, governments may act against cases of international dumping (take antidumping measures) when the dumping causes material injury to domestic businesses. Such measures generally involve imposing duties to drive up the price of the goods being dumped. A similar concept regarding the use of labor at costs below those standard at locations of production or sales (e.g., by employing migrant workers) is termed social dumping.

Definice

V obchodu označuje dumping praxi prodeje produktu na trhu za cenu pod její výrobní cenou nebo pod cenou, která je standardní na domácím trhu prodejce.

Příklad použití ve větě

Společnost ACME tvrdí, že záplava levných dovozů z Číny se vyrovná dumpingu a vyzvala vládu ke zvýšení cla z oceli.

Poznámka

Společnosti někdy provádějí dumping v rámci snah zvýšit svůj tržní podíl nebo znemožnit ostatním konkurovat v ceně. V obou případech společnosti obvykle zvednou ceny, jakmile dumping splní svůj cíl. Podle pravidel Světové obchodní organizace může stát zasáhnout proti případům mezinárodního dumpingu (tedy provést protidumpingová opatření) pokud dumping způsobuje podstatnou újmu domácím podnikům. Tato opatření obecně zahrnují prosazování cel pro zvýšení cen zboží, které je vystaveno dumpingu. Obdobný koncept ohledně využití práce za cenu nižší než běžnou v místě výroby nebo prodeje (např. zaměstnáváním migrujících pracovníků) se nazývá sociální dumping.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us