27
September
2021

Ecosystem services /

Ekosystémové služby

Business Term of the Day

Definition

Ecosystem services refer to benefits that nature provides us (sometimes with human assistance) and that make life on Earth possible and enjoyable for people.

Example sentence

Capacity of coral reefs to provide ecosystem services such as fishing opportunities, carbon sequestration, and protection from storms has steeply declined over the past 50 years.

Comment

Ecosystem services are usually divided into three or four categories, which include services of provisioning (such as food, water, some forms of energy, raw materials), regulating (water and carbon cycle, pollination, erosion and pest control), cultural services (tourism, learning, recreation), and supporting services (photosynthesis, nutrient cycling). Ecosystems destroyed or altered by human activities are less capable of delivering these many services. On the other hand, farmers and ranchers, forest owners, municipalities, and other property owners may be able to manage the resources under their control in order to enhance the ecosystem services provided and even be remunerated for doing so. Recently, work has been done to assign monetary values to natural environments and their services in order to guide public policy, demonstrate their economic importance to society, and make people aware that we are dependent on nature and need to support its biodiversity.

Definice

Ekosystémové služby označují přínosy, které nám poskytuje (někdy s pomocí člověka)příroda  a které lidem umožňují a zpříjemňují život na Zemi.

Příklad použití ve větě

Schopnost korálových útesů poskytovat ekosystémové služby jako jsou příležitosti k rybolovu, sekvestrace uhlíku a ochrana před bouřemi se za posledních 50 let prudce snížila.

Poznámka

Ekosystémové služby se obvykle dělí do tří nebo čtyř kategorií, které zahrnují služby zásobovací (např. potraviny, voda, některé formy energie, suroviny), regulační (koloběh vody a uhlíku, opylování, regulace eroze a výskytu škůdců), kulturní (cestovní ruch, vzdělávání, rekreace) a podpůrné (fotosyntéza, koloběh živin). Ekosystémy, které jsou zničené nebo pozměněné lidskou činností, jsou schopné poskytovat tyto služby pouze omezeně. Na druhou stranu, zemědělci, chovatelé, vlastníci lesů, obce a další vlastníci nemovitostí mohou hospodařit se zdroji způsobem, který ekosystémové služby podporuje a dokonce za to dostávat odměnu. V poslední době se pracuje na přiřazení peněžní hodnoty přírodnímu prostředí a jeho službám, aby tak vzniklo vodítko pro veřejnou politiku, ukázal se jeho ekonomický význam pro společnost a aby si lidé uvědomili, že jsme na přírodě závislí a že je třeba její biologickou rozmanitost podporovat.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us