20
November
2018

Primary market /

Primární trh

Business Term of the Day

Definition

A primary securities market is centered on the first investors to whom an issuer sells newly issued securities, typically intermediated by investment banks and with a view to listing on a specific stock exchange.

Example sentence

My financial advisor advised me to consider investing in primary market issues, explaining that I might find there more attractive equity deals than in the secondary market, but she also said I must be prepared to take on greater risk.

Comment

Each security issue, including an initial public offering (IPO) or a seasoned equity offering, essentially has its own primary market (also referred to as the issuance market). From an investor’s perspective, buying securities from the issuer occurs on the primary market, whereas buying securities from and selling securities to other investors occurs on the secondary market. An issue’s underwriter (which actually is the preliminary buyer of some or all of the securities) and other intermediaries (e.g., stock brokers and investment banks) also are considered part of the primary market, because they intermediate in selling the newly issued securities. In a broader business meaning, a primary market of a good (e.g., automobiles) is the one where the good is sold by the producer to the first customers, whereas a secondary market consists of trade in secondhand goods.

Definice

Středem primárního trhu cenných papírů jsou první investoři, jimž daný emitent prodal nově vydané cenné papíry, typicky zprostředkované investičními bankami a s výhledem kótování na konkrétní burze cenných papírů.

Příklad použití ve větě

Moje finanční poradkyně mi poradila, abych podrobněji sledoval emise na primárním trhu, a vysvětlila, že tam můžu najít atraktivnější akciové nabídky než na sekundárním trhu, ale řekla také, že musím být připraven podstoupit vyšší rizika.

Poznámka

Každá emise, včetně primární emise akcií a sekundární emise akcií, má v zásadě svůj vlastní primární trh (také nazýváný emisní trh). Z pohledu investora se nakupování cenných papírů od vydavatele odehrává na primárním trhu, zatímco nákup cenných papírů od investorů a prodej CP jiným investorům se děje na sekundárním trhu. Upisovatel emise (který je ve skutečnosti předběžným kupujícím některých nebo všech CP) a další zprostředkovatelé se také považují za součást primárního trhu, protože zprostředkovávají prodej nově emitovaných CP. V obecnějším obchodním významu je primární trh určitého zboží (např. automobilů) ten, kde se zboží prodává od výrobců prvním zákazníkům, zatímco sekundární trh tvoří obchod z druhé ruky.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us