26
May
2017

Prisoner’s dilemma /

Vězňovo dilema

Business Term of the Day

Definition

The prisoner’s dilemma is an oft-cited scenario in game theory used to explain why two otherwise rational entities may choose not to cooperate and thereby forfeit the optimal outcome.

Example sentence

Despite the potential mutual benefits of collusion, the local gas station cartel succumbed to the prisoner’s dilemma as some members couldn’t resist the temptation to undercut their partners and thereby boost their own profits.

Comment

In the original scenario, there are two players (criminal accomplices in detention) and each player has two options: cooperate with the other player (say nothing to the police) or defect (testify against the other player). If both players cooperate, they each serve only a short sentence in prison. If either player decides to defect, however, he or she will walk free while the other will serve a long sentence. If both players defect, they both serve a medium sentence. Although the optimal collective outcome is achieved through cooperation, the optimal individual outcome (i.e., to walk free) incentivizes the players to defect and thus they both end up receiving a sub-optimal outcome (i.e., a medium sentence). This basic scenario has been applied to various real-life situations. In marketing, for example, two competitors benefit if both avoid spending money on advertising. If either company starts running ads, the other must do so as well to avoid losing customers. Thus both companies increase their expenses without increasing their rewards, resulting in a less optimal situation than before. The prisoner’s dilemma is also used to explain the breakdown of cartels and oligopolies. Given that such cooperation is typically illegal under antitrust laws, and therefore any such agreement unenforceable under law, one or more parties are often incentivized to cheat, thereby disrupting the equilibrium.

Definice

Vězňovo dilema je často uváděný scénář v teorii her, který se používá pro vysvětlení, proč se dvě jinak racionální osoby mohou rozhodnout nespolupracovat a tím se vzdát optimálního výsledku.

Příklad použití ve větě

Navzdory potenciálnímu vzájemnému prospěchu při koluzi místní kartel benzinových pump podlehl vězňově dilematu, jelikož někteří členové nedokázali odolat pokušení podrazit své partnery a tím zvýšit vlastní zisky.

Poznámka

V původním scénáři jsou dva hráči (zadržení spolupachatelé), a každý hráč má dvě možnosti: spolupracovat s druhým hráčem (policii nic neříct) nebo přeběhnout (usvědčit druhého hráče). Pokud oba hráči spolupracují, oba budou odsouzeni jen ke krátkému odnětí svobody. Když se ale jen jeden hráč rozhodne přeběhnout, půjde na svobodu, zatímco ten druhý bude ve vězení dlouho. Pokud oba hráči zběhnou, budou odsouzeni ke středně dlouhému vězení.  Ačkoli optimálního společného výsledku dosáhnou spoluprací, optimální individuální výsledek (tj. být propuštěn na svobodu) dává hráčům motivaci zběhnout a tím oba dosáhnou neoptimálního výsledku (tj. středně dlouhého vězení). Tento základní scénář byl aplikován na různé reálné situace. Například v marketingu dva konkurenti mají prospěch, pokud se oba rozhodnou neutrácet peníze za reklamy. Jakmile ale jedna společnost začne reklamy pouštět, druhá musí začít také, aby nepřišla o zákazníky. Tím obě společnosti zvýší své náklady, aniž by zvýšily své odměny, což vede k méně optimální situaci než dříve. Vězňovo dilema se také využívá k vysvětlení rozpadu kartelů a oligopolů. Vzhledem k tomu, že taková spolupráce je typicky ilegální podle antitrustových zákonů, a tím pádem je každá taková smlouva ze zákona nevymahatelná, jedna nebo více stran má často motivaci podvádět, čímž naruší rovnováhu.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us