4
December
2023

Progression-free survival /

Přežití bez progrese

Business Term of the Day

Definition

Progression-free survival (PFS) is a clinical trial endpoint that denotes the time from the start of treatment until the disease progresses or the patient succumbs to the disease.

Example sentence

Clinical trials with PharmBio’s experimental drug showcased a substantial increase in progression-free survival rates among participants.

Comment

Providing a tangible measure of a treatment’s effectiveness, progression-free survival is a critical metric in the realm of clinical trials. PFS focuses specifically on the period during which the disease is kept at bay without deterioration. It is an alternative metric to overall survival, as PFS provides greater insight into progression of the disease and the effectiveness of treatment. In oncology, for instance, a longer PFS indicates not only prolonged life but also documents quality of life for patients, as their condition remains stable and no new symptoms appear. Imagine a patient diagnosed with lung cancer who underwent a new form of treatment as part of a clinical trial. He experiences a remarkable progression-free survival as his disease does not show signs of advancement. Despite the nature of the condition, he manages to live an active life in this period. This metric is fundamental for gauging the impact of interventions and guiding decisions in the development of new therapeutic approaches. It serves as a key parameter for both clinicians and researchers.

Definice

Přežití bez progrese (PFS) je koncový ukazatel klinického hodnocení, který měří dobu od zahájení léčby do progrese onemocnění nebo do doby, kdy pacient onemocnění podlehne.

Příklad použití ve větě

Klinické studie společnosti PharmBio s experimentálním lékem ukázaly výrazné zvýšení míry přežití bez progrese mezi účastníky.

Poznámka

Přežití bez progrese je v oblasti klinických studií kritickým ukazatelem, který poskytuje konkrétní měřítko účinnosti léčby. PFS se zaměřuje na dobu, po kterou je nemoc udržována na uzdě a nedochází k jejímu zhoršování. Jedná se o alternativu k celkovému přežití, protože měření PFS poskytuje lepší přehled o progresi onemocnění a účinnosti léčby. Například v onkologii znamená delší PFS nejen prodloužení života, ale také dokumentuje kvalitu života pacientů, protože jejich stav zůstává stabilní a neobjevují se nové příznaky. Představte si pacienta s diagnózou rakoviny plic, který v rámci klinické studie podstoupil novou formu léčby. Dosáhne pozoruhodného přežití bez progrese, kdy jeho onemocnění nevykazuje známky zhoršení. Navzdory povaze onemocnění je schopen v tomto období žít aktivním životem. Tento ukazatel je zásadní pro měření dopadu intervencí a pro rozhodování při vývoji nových terapeutických postupů. Slouží jako klíčový parametr pro lékaře i výzkumné pracovníky.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us