5
November
2018

Tracking error /

Tracking error

Business Term of the Day

Definition

Simply put, tracking error is the difference between the returns generated by an investment fund and those of its benchmark.

Example sentence

Even though GoldFund is promoted as an actively managed fund, its remarkably low tracking error when compared to the S&P 500 suggests it in fact to be a closet tracker.

Comment

Tracking error is an important measurement especially for index funds, hedge funds, exchange traded funds and other funds that are expected to closely follow a specific benchmark (typically an index). In simple terms, tracking error is the difference between an investment fund’s returns and its benchmark’s returns. So, if a fund has a one-month return of 1.1%, for example, and its benchmark has a return of 0.9%, it can be said that the tracking error for that month was 1.1 – 0.9 = 0.2. Generally more useful, however, is to evaluate these differences over longer time periods. The most commonly used measure of tracking error, therefore, is calculated as the standard deviation for a series of the differences between the evaluated fund’s periodic returns and its benchmark’s periodic returns. If that standard deviation is 1.3, for example, then the risk (measured retrospectively) is that the fund will miss the benchmark return by 1.3% monthly.

Definice

Jednoduše řečeno, „tracking error“ je rozdíl mezi návratností investičního fondu a návratností jeho měřítka.

Příklad použití ve větě

Ačkoli se GoldFund prezentuje jako aktivně řízený fond, jeho pozoruhodně nízký tracking error při porovnání s indexem S&P 500 ukazuje, že je ve skutečnosti skrytě indexovým fondem.

Poznámka

Tracking error je důležitou metrikou především pro indexové fondy, hedge fondy, burzovně obchodované fondy a další fondy, od kterých se očekává, že budou těsně sledovat konkrétní měřítko (typicky index). Zjednodušeně řečeno, tracking error je rozdíl mezi návratností investičního fondu a návratností měřítka. Pokud má tedy fond měsíční návratnost například ve výši 1,1 % a jeho měřítko návratnost 0.9 %, dá se říci, že tracking error za daný měsíc byl 1,1 – 0,9 = 0,2. Obecně je však užitečnější vyhodnocovat tyto rozdíly po delší časová období. Nejčastěji používaná míra tracking erroru se tedy vypočítá jako standardní odchylka série rozdílů mezi periodickou návratností měřeného fondu a periodickou návratností jeho měřítka. Pokud je standardní odchylka například 1,3, pak je riziko (měřené retrospektivně), že fond mine návratnost měřítka o 1,3% měsíčně.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us