27
April
2022

Trust /

Svěřenský fond

Business Term of the Day

Definition

A trust is an arrangement wherein a trustor transfers its property to be maintained by a trustee for the benefit of a beneficiary.

Example sentence

The opposition objected that if the Prime Minister’s trust is to be managed by his wife it will not meet the intent of the law.

Comment

Trustors (also called settlors) establish trusts for various reasons, including tax optimization and charity. The beneficiary may or may not be the same person as the trustor. There also are various types of trusts, including a blind trust wherein the trustor hands over control of the entrusted property to avoid potential conflicts of interest, a testamentary trust which is created to ensure correct disposal of the trustor’s estate, and an incentive trust which stipulates a condition the beneficiary must fulfill before receiving the trust’s property. The trustee is bound by fiduciary duty to act according to the trustor’s instructions or in his or her (or the beneficiary’s) best interests. At the turn of the 19th and 20th centuries, a variant known as a corporate trust was used to bring multiple companies under the control of a single company. The trusts thus created sometimes gained monopoly or near-monopoly market power. An ensuing backlash led to the creation of laws ensuring fair competition, thus termed anti-trust laws.

Definice

Svěřenský fond je ujednání, jímž zřizovatel převádí svůj majetek ke spravování svěřenskému správci ku prospěchu obmyšleného.

Příklad použití ve větě

Opozice namítla, že pokud premiérův svěřenský fond bude řídit jeho žena, nebude to plnit úmysl právních předpisů.

Poznámka

Zřizovatelé zakládají svěřenské fondy (také nazývané trusty) z různých důvodu, včetně daňové optimalizace a charity. Obmyšlený může, ale nemusí, být stejná osoba jako zřizovatel. Existují různé typy trustů včetně blind trustů, kde zřizovatel předá kontrolu nad svěřeným majetkem, aby se vyhnul potenciálním střetům zájmů, svěřenský fond zřízený pořízením pro případ smrti vytvořený k zajištění správného zacházení s pozůstalostí zřizovatele a svěřenský fond s podmínkou, kterou musí obmyšlený splnit, než získá majetek svěřenského fondu. Svěřenský správce je vázán fiduciární povinností, aby jednal v souladu s pokyny zřizovatele nebo v jeho nejlepším zájmu (nebo v zájmu obmyšleného). Na přelomu 19. a 20. století byla varianta známá jako průmyslový trust využívána k tomu, aby přivedla ovládání více podniků pod jedinou společnost. Takto vytvořená trusty někdy získávaly monopolní nebo téměř monopolní tržní moc. Následující odpor vedl k vytvoření zákonů na ochranu hospodářské soutěže, kterým se proto říká „protitrustové zákony“.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us