10
January
2019

Accounting cycle /

Účetní cyklus

Business Term of the Day

Definition

The accounting cycle is the sequence of stages in recording transactions within an organization in terms of their bookkeeping, starting with their occurrence and ending with their inclusion into the financial statements.

Example sentence

In order to strengthen the middle management’s discipline and better inform top management’s decision-making, our chief accountant argued that she should switch the company over from a quarterly to a monthly accounting cycle.

Comment

The number of steps in an accounting cycle may vary according to the method the accountants prefer and the characteristics of the company. They generally include: 1) analyzing the individual transactions; 2) recording each transaction in the general journal (also known as the “book of original entry”); 3) posting the journal entries to the general ledger; 4) preparing an unadjusted trial balance; 5) preparing adjusting entries, as needed; 6) preparing an adjusted trial balance; 7) inclusion of the accounts into the financial statements; 8) closing the temporary accounts; and 9) preparing a post-closing trial balance. It is also called the bookkeeping cycle. In contrast to the billing cycle, the accounting cycle is a purely internal process that does not involve any external entities. Larger companies typically maintain a monthly accounting cycle, but many smaller businesses may find a quarterly accounting cycle to be sufficient.

Definice

Účetní cyklus je sekvence fází transakcí v organizaci z hlediska jejich zaúčtování, od jejich vzniku až po jejich zařazení do účetní závěrky.

Příklad použití ve větě

Pro posílení disciplíny a lepší informovanost rozhodovacího procesu vrchního managementu naše hlavní účetní navrhla, že by účetní cyklus společnost mohla změnit ze čtvrtletního na měsíční.

Poznámka

Počet kroků v účetním cyklu se může měnit podle metody, kterou účetní preferuje, a podle vlastností společnosti. Obvykle zahrnují 1) analýzu jednotlivých transakcí, 2) záznam každé transakce do evidenčního deníku, 3) zavedení záznamů z deníku do hlavní účetní knihy, 4) příprava nekorigované hrubé rozvahy, 5) příprava opravných položek, jsou-li potřeba, 6) příprava korigované hrubé rozvahy, 7) zahrnutí účtů do účetní závěrky, 8) uzavření dočasných účtů, a 9) příprava pouzávěrkové hrubé rozvahy. Nazývá se také účtovací cyklus. Na rozdíl od zúčtovacího období je účetní cyklus čistě interním procesem, který nezahrnuje žádné externí osoby. Větší společnosti typicky dodržují měsíční účetní cyklus, ale pro řadu malých společností může být dostačující čtvrtletní účetní cyklus.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us