24
January
2018

Accounting principles /

Účetní zásady

Business Term of the Day

Definition

Accounting principles are the basic tenets used in preparing and presenting financial information.

Example sentence

In this year’s annual report, several changes have been made in the reporting of certain items in accordance with the accounting principles as stated in the European Banking Authority’s updated guidelines.

Comment

Many different accounting principles exist, including the going concern principle, the matching principle, revenue recognition principle, conservatism principle, consistency principle, and materiality principle. Companies publicly reporting their financial statements are required by law to adhere to these accounting principles in order to ensure the numbers are not distorted and are comparable among companies. Accounting principles in the U.S. are guided by Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), while International Financial Reporting Standards (IFRS) are used in many other countries, including EU and Commonwealth countries.

Definice

Účetní zásady jsou základní principy, které se používají při přípravě a vykazování finančních informací.

Příklad použití ve větě

V letošní výroční zprávě jsme provedli některé změny ve vykazování určitých položek v souladu s účetními zásadami uvedenými v aktualizovaných pokynech Evropského orgánu pro bankovnictví.

Poznámka

Existuje celá řada různých účetních zásad, jako předpoklad nepřetržitého trvání, akruální princip, princip shody výnosů s náklady, zásada opatrnosti, zásada konzistentnosti, zásada stálosti metod, nebo zásada významnosti. Společnosti, které zveřejňují svoje účetní závěrky, jsou ze zákona povinny dodržovat tyto účetní zásady, aby bylo zajištěno, že údaje nebudou zkreslené a budou srovnatelné mezi společnostmi. V USA se účetní zásady řídí všeobecně uznávanými účetními principy (GAAP), zatímco v mnoha ostatních zemích, včetně EU a zemí Commonwealthu, se používají Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS).

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us