18
April
2018

Affirmative action /

Afirmativní akce

Business Term of the Day

Definition

Affirmative action is an approach to hiring and personnel management that aims to provide equal or better opportunities to disadvantaged or underrepresented groups or individuals.

Example sentence

ABC’s developer criticized the company’s affirmative action policies in an open letter, stating that they constitute a new form of discrimination.

Comment

Affirmative action is used to prevent or counter discrimination based upon race, gender, physical disability, religious belief, or other individual characteristics. It aims to compensate for present and/or past discrimination. Various methods are used to foster affirmative action. A “soft” approach might, for example, involve media campaigns promoting equal treatment and equal representation. Harder approaches can include hiring quotas and other legal measures, such as penalties against employers that do not voluntarily achieve reasonable balance in their workforces. Some critics point out that certain approaches to affirmative action in fact cause further inequality, tensions in the workplace, and other problems.

Definice

Afirmativní akce je přístup k náboru a řízení personálu, jehož cílem je poskytovat rovné nebo lepší příležitosti znevýhodněným nebo málo zastoupeným skupinám nebo lidem.

Příklad použití ve větě

Vývojář společnosti ABC společnost kritizoval za její politiku afirmativní akce v otevřeném dopisu, kde uvedl, že představují novou formu diskriminace.

Poznámka

Afirmativní akce (také nazývaná pozitivní opatření) se používá pro prevenci nebo potírání diskriminace založené na rase, genderu, tělesných postiženích, vyznání, a dalších osobních charakteristik. Jejím cílem je kompenzování současné a/nebo předešlé diskriminace. Pro podporu afirmativní akce se používají různé metody. „Měkký“ přístup může například zahrnovat mediální kampaně podporující rovné zacházení a rovné zastoupení. Tvrdčí přístupy mohou zahrnovat náborové kvóty a další legislativní opatření, jako pokuty zaměstnavatelům, kteří nedosáhnout dobrovolně přiměřené rovnováhy své pracovní síly. Někteří kritikové podotýkají, že některé přístupy k afirmativní akci ve skutečnosti způsobují další nerovnost, napětí na pracovišti, a další problémy.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us