21
December
2021

Arbitrage /

Arbitráž

Business Term of the Day

Definition

Arbitrage consists in executing a series of transactions to profit on price differences between markets.

Example sentence

When we realized JanusCorp’s shares were underpriced on the NASDAQ and overpriced on the NYSE, we exploited the arbitrage opportunity to make a tidy profit.

Comment

Arbitrage is a way to benefit from economic inefficiencies in pricing of commodities, securities, or currencies. Because the price differences are certain, arbitrage can be considered to be risk-free (if transaction costs are included in calculating the price difference). Because markets tend to correct prices that are out of line, arbitrageurs must move quickly to realize a profit. There are various types of arbitrage depending on what type of price difference is exploited: spatial or cross-border arbitrage (differences across locations or countries), temporal arbitrage (at various times), regulatory arbitrage (between regulatory systems), and three-point or triangular arbitrage (across three different prices). Statistical arbitrage is a technical strategy that relies on analyzing big data and the fact that asset prices in general tend to revert to average. Arbitrage is not to be confused with arbitration – the practice of settling disputes outside the court system, which is sometimes referred to as “arbitráž” in Czech.

Definice

Arbitráž sestává ve vykonání série transakcí profitujících z cenových rozdílů mezi trhy.

Příklad použití ve větě

Když jsme si uvědomili, že akcie společnosti JanusCorp byly podceněné na NASDAQ a přeceněné na NYSE, využili jsme příležitosti k arbitráži a realizovali pěkný zisk.

Poznámka

Arbitráž je způsob, jak těžit z ekonomických neefektivností v ocenění komodit, cenných papírů a měn. Jelikož jsou cenové rozdíly jisté, arbitráž je možné pokládat za bezrizikovou (pokud výpočet cenového rozdílu zahrnuje náklady na transakci). Protože trhy zpravidla korigují ceny, které jsou nestandardní, arbitražéři musejí jednat velmi rychle, aby realizovali zisk. Existují různé typy arbitráží podle toho, jakých cenových rozdílů využívají: prostorová nebo přeshraniční arbitráž (rozdíly mezi místy nebo zeměmi), časová arbitráž (v různých obdobích), regulatorní arbitráž (mezi regulatorními systémy) a tříbodová nebo trojúhelníková arbitráž (mezi třemi různými cenami). Statistická arbitráž je technická strategie, která spoléhá na analýzu velkých dat a na fakt, že ceny aktiv obecně tíhnou k návratu k průměru. Arbitráž by se neměla zaměňovat s rozhodčím řízením, praxí řešení sporů mimo soudní systém, která se někdy v češtině také označuje jako „arbitráž“.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us