7
November
2017

Artificial intelligence /

Umělá inteligence

Business Term of the Day

Definition

Artificial intelligence (or AI) is the theory and practice of embodying intelligent, thinking behavior in machines.

Example sentence

Our new fund invests in companies developing general artificial intelligence in the hope that even if only one of those companies is successful it will lead to a massive payout.

Comment

AI may be divided into two basic types: narrow AI, which can do only concrete tasks, and general AI, which may be applied to any task and may equal or exceed human intelligence. Whereas narrow AI systems have been implemented in various fields from autonomous driving to writing news articles, general AI has not yet been developed. AI systems are most frequently developed using self-learning neural networks. Because these systems may improve themselves, they could in theory develop at an exponential rate, even surpassing human intelligence and fundamentally reshaping life as we know it. Such theoretical event is termed the singularity. Application of general AI and even many narrow AI systems is envisioned to be revolutionary for the economy and human civilization as a whole, including the replacement of virtually all human labor with AI systems.

Definice

Umělá inteligence je teorie a praxe začleňování inteligentního a myslícího chování do strojů.

Příklad použití ve větě

Náš nový fond investuje do společností, které vyvíjejí obecnou umělou inteligenci. Doufáme, že pokud i jen jedna z těchto společností bude úspěšná, povede to k velkým ziskům.

Poznámka

Umělou inteligenci (používá se i anglická zkratka AI) lze rozlišit do dvou základních typů: úzkou AI, která dokáže vykonávat jen konkrétní úkoly, a obecnou AI, kterou lze použít na jakýkoli úkol a může se vyrovnat lidské inteligenci nebo ji i předstihnout. Zatímco úzké AI systémy již byly nasazeny v různých oblastech od autonomního řízení po psaní novinových článků, obecná AI ještě nebyla vyvinuta. AI systémy se nejčastěji vyvíjejí pomocí sebevzdělávacích neurálních sítí. Protože se tyto systémy mohou samy zdokonalovat, mohly by se teoreticky rozvíjet exponenciálně, předstihnout lidskou inteligenci a zásadně změnit život, který známe. Taková teoretická událost se nazývá singularita. Predikuje se, že aplikace obecné AI, ale i mnoha úzkých AI systémů, bude revoluční pro ekonomiku i pro lidskou civilizaci jako celek, včetně nahrazení takřka veškeré lidské práce systémy umělé inteligence.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us