8
July
2021

Asset management /

Správa majetku

Business Term of the Day

Definition

Asset management consists in organizing clients’ assets into portfolios and investing them to maximize returns while respecting the clients’ tolerance for risk and liquidity.

Example sentence

ACME’s good asset management is an essential aspect of our success in running an investment fund.

Comment

The terms portfolio management and investment management can be regarded as close synonyms to asset management. Such activities are typically performed by a portfolio or investment manager who is usually rewarded with a management fee (typically a flat rate based on the amount of money managed) and/or a performance fee (based on past returns). When the investment managers invest their own funds along with the clients’ funds, this is termed eating one’s own cooking and is often perceived as additional security by promoting accountability and responsibility.

Definice

Správa majetku spočívá v řazení majetku klientů do portfolií a jeho investování pro dosažení maximálního výnosu při respektování tolerance klientů vůči riziku a likvidity.

Příklad použití ve větě

Dobře prováděná správa majetku společnosti ACME je zásadním aspektem našeho úspěchu v řízení investičního fondu.

Poznámka

V češtině se pro tyto činnosti používají také termíny správa aktiv, obhospodařování majetku či obhospodařování aktiv. Termíny řízení investičního portfolia a investiční management lze také považovat za blízká synonyma. Tyto aktivity typicky vykonává portfolio manažer nebo investiční manažer, který je obvykle odměňován odměnou za správu (typicky pevnou sazbou založenou na množství spravovaných peněz) a/nebo výkonnostní odměnou (založenou na výši minulých výnosů). Když investiční manažeři investují svoje prostředky spolu s prostředky klientů, označuje se to frází „eating one’s own cooking“ a často je to považováno za další zajištění pomocí podpory odpovědnosti a zodpovědnosti.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us