14
May
2018

Audit /

Audit

Business Term of the Day

Definition

In accounting, an audit is an independent assessment as to the veracity of a company’s financial statements as presented by its management.

Example sentence

Based upon our audit, we issued an unqualified opinion on the financial statements that are included in this annual report.

Comment

Audits are a vital part of accounting, carried out to ensure the validity and reliability of a company’s financial data and its reporting. They can be divided into external audits, carried out by independent auditors, and internal audits, conducted by a firm or other entity’s own auditors. The results of the audit are presented in an auditor's report. When an auditor finds that a company’s financial statements are true, fair, and in accordance with the respective accounting standards, he or she expresses his or her unqualified opinion. If there are some discrepancies, a qualified opinion or an adverse opinion may be issued. In addition to financial audits, the term is commonly used for extensive evaluations in the areas of project management, quality management, information systems security, and energy conservation.

Definice

Ve finančním účetnictví se auditem rozumí nezávislé posouzení pravdivosti, s jakou management firmy prezentuje své finanční výkazy.

Příklad použití ve větě

Na základě provedeného auditu jsme vydali stanovisko bez výhrad k účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy.

Poznámka

Audity jsou klíčovou částí účetnictví, a vykonávají se proto, aby zaručily platnost a spolehlivost finančních údajů dané společnosti a jejich vykazování. Lze je rozdělit na externí audity prováděné nezávislými auditory, a interní audity, které vykonávají auditoři samotné společnosti nebo jiné osoby. Výsledky auditu uvedou v auditorské zprávě. Když auditor dojde k závěru, že účetní závěrka společnosti je pravdivá, věrná a v souladu s příslušnými účetními standardy, vyjádří svoje stanovisko bez výhrad. Má-li nějaké výhrady, může vydat stanovisko s výhradami nebo záporný výrok. Kromě finančních auditů se tento termín používá i pro rozsáhlá hodnocení v oblastech projektového řízení, řízení kvality, bezpečnosti informačních systémů a úspor energie.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us