16
April
2018

Average collection period /

Průměrná doba inkasa

Business Term of the Day

Definition

Average collection period indicates the average time to receive payment (measured in days) of a company’s accounts receivable. It is calculated as the ratio between total receivables outstanding and average daily sales.

Example sentence

ABC’s average collection ratio increased in 2017 after it offered more favorable conditions to its clients than did ABC’s competitors.

Comment

Also referred to as the collection ratio, it expresses the average time between the date of a credit sale and the date the payment is received. For example, if a company has total receivables outstanding of $10,000 and its average daily sales are $1000, then its average collection period will be 10 days (i.e., 10,000 / 1000 = 10). The longer this period is, the greater is the company’s credit risk. Because some clients will insist upon longer payment terms for the invoices issued to them, a company must carefully weigh the advantages of collecting its money earlier against the competing advantage of better satisfying its customer.

Definice

Průměrná doba inkasa indikuje průměrnou dobu do obdržení platby (měřenou v dnech) za pohledávky společnosti. Vypočítá se jako poměr mezi celkovými nesplacenými pohledávkami a průměrnými denními tržbami.

Příklad použití ve větě

Průměrná doba inkasa společnosti ABC se v roce 2017 zvýšila poté, co nabídla svým klientům příznivější podmínky než její konkurenti.

Poznámka

Také se nazývá doba obratu závazků nebo doba splatnosti závazků. Vyjadřuje průměrnou dobu mezi datem prodeje na úvěr a datem, kdy je platba přijata. Například, když má společnost celkové nesplacené pohledávky ve výši 10 000 dolarů a její průměrné denní tržby jsou 1000 dolarů, její průměrná doba inkasa bude 10 dní (tj. 10 000 / 1000 = 10). Čím delší je toto období, tím vyšší je úvěrové riziko společnosti. Protože někteří klienti trvají na podmínkách delší splatnosti faktur, které jsou jim vystavovány, společnost musí pečlivě zvážit výhodu časnějšího uhrazení svých peněz oproti protikladné výhodě většího uspokojení zákazníka.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us