2
November
2020

Backlog /

Nevyřízené položky

Business Term of the Day

Definition

Backlog refers to an accumulation of tasks that need to be completed or orders that need to be fulfilled.

Example sentence

ACME’s new device drew so much initial attention that it created a two-year production backlog and many later potential customers decided it wasn’t worth the wait.

Comment

Backlogs can exist in such varied areas as production, administrative work, and improvements. They may be caused by a number of factors, such as poor management, unexpected increases in demand, and increases in time requirements. A firm’s production backlog indicates the workload that is beyond production capacity but also suggests potential for increased earnings if capacity can be increased. Still, it indicates work that is not being completed and earnings that are not being made, and so analysts generally recommend avoiding large backlogs. One way to manage backlogs is prioritizing.

Definice

Nevyřízené položky jsou nashromážděné úkoly, které je nutné dokončit, nebo objednávky, které je nutné splnit.

Příklad použití ve větě

Nové zařízení společnosti ACME si získalo tolik prvotní pozornosti, že to vytvořilo dvouleté nevyřízené položky ve výrobě a řada pozdějších potenciálních zákazníků se rozhodla, že jim to za čekání nestojí.

Poznámka

Nevyřízené položky (neboli nedodělky) mohou mít mnoho podob, například ve výrobě, administrativě nebo vylepšeních, a mohou být způsobeny řadou faktorů, například neadekvátním řízením, neočekávaným nárůstem poptávky, případně nárůstem časových požadavků. Pokud má firma nevyřízené položky v produkci, značí to, že je pracovní vytížení vyšší než výrobní kapacita, ale také to naznačuje, že existuje potenciál vyšších příjmů, pokud je možné kapacitu navýšit. I přesto to ale značí nedokončovanou práci a nerealizované příjmy, takže analytici obecně doporučují předcházet velkým počtům nevyřízených položek. Jedním ze způsobů, jak zvládat nevyřízené položky, je prioritizace.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us