23
January
2020

Balance sheet /

Účetní rozvaha

Business Term of the Day

Definition

A balance sheet is a summary of a company’s financial situation at a specific point in time (usually the end of a fiscal year).

Example sentence

The country’s bankruptcy would lead to banks having to acknowledge losses going into the billions on their balance sheets.

Comment

The balance sheet is one of the four basic financial statements (in addition to the income statement, statement of retained earnings, and cash flow statement). It is typically presented in a company’s annual report. The three parts of a standard balance sheet are assets (often divided into current and fixed assets), liabilities, and owners’ equity. According to the basic accounting equation, the company’s assets are equal to the sum of liabilities and owners’ equity. This equation represents the balance from which the term is derived. It is also called a statement of condition, statement of financial condition, or statement of financial position.

Definice

Účetní rozvaha je shrnutí finanční situace společnosti v konkrétním okamžiku (obvykle ke konci účetního období).

Příklad použití ve větě

Bankrot země by vedl k tomu, že by banky ve svých účetních rozvahách musely přiznat ztráty v řádu miliard.

Poznámka

Účetní rozvaha je jedním ze čtyř hlavních finančních výkazů (spolu s výkazem zisku a ztráty, výkazem o změnách ve vlastním kapitálu výkazu o peněžních tocích). Obvykle se zveřejňuje ve výroční zprávě společnosti. Standardní rozvaha se skládá ze tří částí: aktiv (často rozdělených na krátkodobý a dlouhodobý majetek), závazkůvlastního kapitálu. Podle základní bilanční rovnice jsou aktiva společnosti rovna pasivům, tedy součtu závazků a vlastního kapitálu. Rovnost vyjádřená touto rovnicí stojí za původem anglického slovo „balance“, ale i českého „bilance“. Účetní rozvaha se nazývá také výkaz o finanční pozici nebo bilance.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us