25
November
2019

Basic accounting equation /

Základní bilanční rovnice

Business Term of the Day

Definition

The basic accounting equation states that a company’s assets are equal to the sum of liabilities and owners’ equity:
Assets = Liabilities + Owner’s equity.

Example sentence

Although the basic accounting equation has not changed in more than 600 years, reporting requirements and software undergo annual revisions.

Comment

The basic accounting equation provides the simplest possible view of what is contained in the accounting balance sheet of a company or family (and so is also known as the balance sheet equation). All assets (things with economic value) are on one side of the equation, while all the company or family owes (liabilities) plus its equity (also known as net worth) is on the other. For example, if a family’s assets consist solely of $100 in cash and a house worth $1,000 and its only debt is $400 it still owes on the mortgage, then its net worth is $700:
Assets = Liabilities + Owner’s equity
cash + house = debt + net worth
$100 + $1,000 = $400 + net worth
$100 + $1,000 − $400 = net worth
$700 = net worth

Definice

Základní bilanční rovnice vyjadřuje, že aktiva společnosti se rovnají jejím pasivům (která jsou součtem závazků a vlastního kapitálu): aktiva = závazky + vlastní kapitál.

Příklad použití ve větě

Přestože se základní bilanční rovnice za více než 600 let nezměnila, výkazní požadavky a software podléhají každoročním revizím.

Poznámka

Základní bilanční rovnice poskytuje nejjednodušší možný pohled na to, co je obsaženo v účetní rozvaze společnosti nebo domácnosti (a nazývá se také rozvahová rovnice). Všechna aktiva (tj. věci s ekonomickou hodnotou) jsou na jedné straně rovnice, zatímco všechno, co společnost nebo domácnost dluží (závazky) plus její vlastní kapitál (také nazývaný čisté jmění) je na straně druhé. Pokud například aktiva domácnosti sestávají pouze ze 100 dolarů v hotovosti a z domu v hodnotě 1 000 dolarů a celý její dluh je 400 dolarů, které stále dluží na hypotéce, její čisté jmění je 700 dolarů:
aktiva = závazky + vlastní kapitál
hotovost + dům = dluh + čisté jmění
100 $ + 1 000 $ = 400 $ + čisté jmění
100 $ + 1 000 $ − 400 $ = čisté jmění
700 $ = čisté jmění

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us