1
December
2021

Behavioral finance /

Behaviorální finance

Business Term of the Day

Definition

Behavioral finance is the study of psychological aspects of investors’ decision making and how this influences the behavior of other investors, price formation, and the markets generally.

Example sentence

Behavioral finance often uses the term “confirmation bias” for a person’s tendency to search for information that will corroborate what he or she already believes rather than to challenge one’s existing view.

Comment

In contrast to traditional economy theories, behavioral finance assumes that market participants are not rational. According to this theory, investors are just common human beings with emotions and biases and making mistakes sometimes. Behavioral finance strives to explain reality, which means how finance and markets really work as opposed to how they should work in an ideal world. As a result, these theories can be used to explain some common market situations (such as when stock prices shoot upward and shortly thereafter drop just as sharply) and obviously irrational decisions that investors (and speculators) very commonly make (such as failing to have a diversified portfolio, engaging in excessive buying and selling, and buying when the market is at the top of its cycle and then selling when it drops to the bottom of the cycle). Behavioral finance explains that psychology causes financial markets almost always to deviate from their ideal equilibria.

Definice

Behaviorální finance se zabývají psychologickými aspekty rozhodování investorů a tím, jak tyto aspekty ovlivňují chování ostatních investorů, tvorbu cen a trhy obecně.

Příklad použití ve větě

Termín „konfirmační zkreslení“, který se často používá v behaviorálních financích, odkazuje na tendenci člověka vyhledávat informace, které spíše potvrzují to, co si již myslí, než aby jeho stávající názor zpochybňovaly.

Poznámka

Na rozdíl od tradičních ekonomických teorií behaviorální finance předpokládají, že účastníci trhu nejsou racionální. Investoři jsou dle této teorie prostě běžní lidé s emocemi a předsudky, kteří někdy dělají chyby. Behaviorální finance se snaží vysvětlit realitu, tedy to, jak finance a trhy ve skutečnosti fungují, ne jak by měly fungovat v ideálním světě. Díky tomu lze pomocí této teorie vysvětlit některé běžné tržní situace (např. prudký růst ceny akcie následovaný prudkým poklesem) nebo zjevně iracionální rozhodnutí, která investoři (a spekulanti) dělají (např. nedostatečná diverzifikace portfolia, přemrštěná nákupní aktivita a nákupy v době, kdy je trh na vrcholu svého cyklu, a následné prodeje, když klesne na dno). Behaviorální finance vysvětlují, že psychologie je příčinou toho, proč se finanční trhy téměř neustále odchylují od své ideální rovnováhy.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us