4
February
2020

Best efforts /

Vynaložení veškerého úsilí

Business Term of the Day

Definition

Best efforts provisions oblige an entity to do its best to accomplish a task but do not guarantee that the task will be completed.

Example sentence

WileE announced that it has engaged ACME to underwrite its IPO on a best efforts basis.

Comment

An alternative term is best endeavors. In investment, best efforts are often applied to initial public offerings (IPOs), where the underwriter limits its risk as well as its potential earnings by not being required to purchase all of the securities issued in the IPO, as would be required in a bought deal, but merely do its best to sell them to others. Best-effort delivery refers to networks (e.g., the post office) that provide the best service the operator can manage but no guarantee that data will be delivered (e.g., mail can be lost or undeliverable). In law, some courts have found best efforts provisions to be equivalent to good faith provisions and requiring a higher standard than reasonable efforts, but there is not universal agreement on these distinctions. There are many other possible variations used in contracts, including commercially reasonable (best) efforts.

Definice

Ustanovení o vynaložení veškerého úsilí zavazují danou osobu, aby udělala vše ve svých silách pro splnění úkolu, ale nezaručuje, že tento úkol bude dokončen.

Příklad použití ve větě

Společnost WileE oznámila, že zadala společnosti ACME úpis své primární emise akcií na základě vynaložení veškerého úsilí.

Poznámka

V investování se vynaložení veškerého úsilí často uplatňuje na primární emise akcií (IPO), kde upisovatel omezuje své riziko i možné příjmy tím, že není povinen koupit všechny cenné papíry vydané v rámci IPO, jak by bylo požadováno v koupené emisi, ale jen aby udělal při prodeji ostatním vše ve svých silách. Dodání při vynaložení veškerého úsilí označuje sítě (např. poštu), které poskytují nejlepší službu, kterou mohou provozovatelé zajistit, ale bez záruk, že data budou doručena (např. zásilka se může ztratit nebo být nedoručitelná). V oblasti práva některé soudy uznaly, že vynaložení veškerého úsilí odpovídají ustanovením o dobré víře a vyžadují vyšší standard než přiměřené úsilí, ale o těchto rozdílech nepanuje naprostá shoda. Ve smlouvách se používá mnoho dalších možných variant jako komerčně přiměřené (veškeré) úsilí.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us