10
February
2021

Biodegradable /

Biologicky odbouratelný

Business Term of the Day

Definition

Biodegradable means that something can be broken down by microorganisms and eventually merge with the surrounding environment.

Example sentence

My friend is opening a sustainable café, which means that, among other features, she will use only biodegradable cups and packaging.

Comment

Typical biodegradable materials include food waste, plants, wood, or paper. Although it is true that things like steel or plastics also are biodegradable eventually, it can take hundreds of years until they fall apart and decompose. Some items produce harmful chemicals or gases during these processes, and plastics leave microplastic remnants behind. Biodegradable is sometimes confused with the term compostable, which essentially means the same thing except that in the case of composting the degradation process is rapid and leaves no toxic materials behind. Biodegradable plastics (which may be different from bioplastics that are made from plants) are meant to be an eco-friendly alternative to common plastics, but their impact is questionable. Biodegradable plastics usually require special separation and an industrial composting facility with strict control over conditions of the composting environment (temperature, pressure) in order to biodegrade.

Definice

Biologicky odbouratelný znamená, že daná věc může být rozložena mikroorganismy až nakonec splyne s okolním prostředím.

Příklad použití ve větě

Moje kamarádka si otevírá udržitelnou kavárnu, což mimo jiné znamená, že používá pouze biologicky odbouratelné kelímky a obaly.

Poznámka

Mezi typické biologicky odbouratelné materiály patří zbytky jídla, rostliny, dřevo nebo papír. Vlastně i věci jako ocel nebo plast jsou nakonec biologicky rozložitelné, ale může trvat stovky let, než se rozpadnou. Některé věci při tomto procesu vytvářejí škodlivé chemikálie a plyny a plasty za sebou nechávají zbytky v podobě mikroplastů. Termín biologicky rozložitelný je někdy zaměňován s termínem kompostovatelný, což v podstatě znamená to stejné, jen se jedná o proces, který je rychlý a nezanechává po sobě žádné toxické materiály. Biologicky rozložitelné plasty (mohou být odlišné od bioplastů, které jsou vyráběny z rostlin) by měly být ekologickou alternativou běžných plastů, nicméně jejich vliv je diskutabilní. Biologicky rozložitelné plasty obvykle vyžadují speciální separaci a ke svému rozkladu průmyslové kompostovací zařízení s přísnou kontrolou vnějších podmínek (teplota, tlak).

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us