28
December
2020

Bioenergy /

Bioenergie

Business Term of the Day

Definition

Bioenergy comprises any of a number of renewable energy sources derived from biomass.

Example sentence

The future of bioenergy is not yet clear because production costs of energy from biomass are still very high, and in some cases more resources are used in producing the biomass than justified by the energy ultimately generated.

Comment

Unlike energy from fossil materials, which took millions of years to form, energy from biomass is produced from recently grown organic materials that can easily be produced again. Therefore, such sources of energy are regarded as renewable. Biomass includes crop and forest waste, food waste, but also purpose-grown plants that can through burning, fermentation, or other chemical processes be turned into heat and electrical energy or used to produce fuels. Using some forms of biomass for energy production may lessen dependence on fossil fuels and reduce greenhouse gas emissions, but more research is needed in order to increase efficiency and lower costs of energy production from biomass.

Definice

Bioenergie obsahuje kterýkoliv z množství zdrojů obnovitelné energie pocházejících z biomasy.

Příklad použití ve větě

Budoucnost bioenergie zatím není jasná, protože náklady na výrobu energie z biomasy jsou zatím pořád dost vysoké a v některých případech je na produkci biomasy třeba více zdrojů, než je ospravedlnitelné z hlediska energie, kterou biomasa nakonec vytvoří.

Poznámka

Na rozdíl od energie z fosilních materiálů, které ke svému vzniku potřebovaly miliony let, energie z biomasy se vyrábí z biologických materiálů, které byly nedávno vypěstovány a mohou být jednoduše vypěstovány znovu. Proto je takový zdroj energie považován za obnovitelný. Biomasa zahrnuje odpad z polí a lesů, zbytky potravin, ale i záměrně pěstované plodiny, které mohou být spalováním, fermentací nebo jinými chemickými procesy přeměněny na teplo a elektrickou energii nebo využity k produkci paliv. Využití některých forem biomasy k produkci energie může snížit závislost na fosilních palivech a redukovat emise skleníkových plynů. Nicméně je třeba dalšího výzkumu, aby bylo dosaženo vyšší účinnosti a sníženy náklady na produkci energie z biomasy.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us