15
December
2021

Biogas /

Bioplyn

Business Term of the Day

Definition

Biogas is a product of anaerobic decomposition of organic materials and contains mainly methane and carbon dioxide.

Example sentence

Many cities are paying for green waste disposal, but they could convert costs into a source of income if they were to utilize this waste to produce biogas.

Comment

Biogas is a renewable energy source produced in biogas installations during a process called anaerobic digestion, which refers to decomposition of organic materials such as green waste, food waste, or manure in an oxygen-free environment (usually a tank with constant temperature). Another product of this process is so-called digestate, which can be used as a fertilizer. Biogas can be utilized to produce heat and electricity, as well as to power motor vehicles. Biogas installations are often part of big farms, where they process waste from fields and livestock and at the same time provide heat and electricity to other installations. Another common deployment is in municipalities together with sewage treatment plants.

Definice

Bioplyn je produkt anaerobního rozkladu organických materiálů a sestává především z metanu a oxidu uhličitého.

Příklad použití ve větě

Mnoho měst platí za likvidaci zeleného odpadu, pokud by však tento odpad využili k výrobě bioplynu, mohly by se náklady přeměnit na zdroj příjmu.

Poznámka

Bioplyn je obnovitelný zdroj energie, který se tvoří v bioplynových stanicích při procesu zvaném anaerobní digesce, který spočívá v rozkladu organických materiálů jako je zelený odpad, zbytky potravin nebo hnůj v prostředí bez přístupu kyslíku (obvykle nádrž s konstantní teplotou). Dalším produktem tohoto procesu je tzv. digestát, který lze využít jako hnojivo. Bioplyn lze využít k výrobě tepla, elektřiny i k pohonu vozidel. Bioplynová zařízení jsou často součástí velkých zemědělských podniků, kde zpracovávají odpad z polí a odpad produkovaný hospodářskými zvířaty a zároveň dodávají teplo a elektřinu dalším zařízením. Další obvyklé využití je komunální – společně s čistírnami odpadních vod.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us