15
February
2019

Boilerplate contract /

Adhezní smlouva

Business Term of the Day

Definition

A boilerplate contract is one based on a template determined by one of the parties and that typically is presented to the other party on a take-it-or-leave-it basis.

Example sentence

The lawyer pointed out that GasLight’s boilerplate contracts contain a great many provisions that are wholly unenforceable.

Comment

In reference to legal documents generally, “boilerplate” refers to ready-made legal language that can be applied or adapted to a variety of transactions or situations. The use of boilerplate can make a lawyer’s work easier, but such legal writing is generally not very elegant or narrowly focused upon the given situation and contains extraneous content. The term boilerplate contract, meanwhile, expands upon that original meaning and is synonymous with the terms standard form contract and contract of adhesion. Such contracts are commonly used by the likes of utility (such as electricity, heat, and gas), telephone, internet, and insurance companies, as well as in banking and real estate. Providers of these services serve large numbers of clients, and therefore have their templates that change only minimally for individual clients. In some cases, the client’s personal information is included in a separate rider. Generally, the client can only choose to accept the entire contract or find a different provider, and there is no negotiation over the individual provisions between the parties. To protect customers in such disadvantageous position, there are in most jurisdictions stricter conditions on boilerplate contracts than on negotiated contracts.

Definice

Adhezní smlouva je smlouva založená na šabloně stanovené jednou ze stran, a která je typicky předložena druhé straně tak, že ji může pouze přijmout nebo nepřijmout.

Příklad použití ve větě

Právnička podotkla, že adhezní smlouvy společnosti GasLight obsahují velkou řadu ustanovení, která jsou nevymahatelná.

Poznámka

V souvislosti s právními dokumenty obecně anglický termín „boilerplate“ označuje předem připravený právní text, který lze použít v různých transakcích nebo situacích. Použití takových textů může usnadnit práci právníkům, ale tyto texty obecně nejsou příliš elegantní ani úzce zaměřené na danou situaci a obsahovat přebytečný obsah. Termín „boilerplate contract“ pak navazuje na tento původní význam a je synonymem pro adhezní neboli formulářovou smlouvu. Tyto smlouvy se běžně používají pro služby jako energie (elektřina, teplo a plyn), telefon, internet, pojišťovny, a také v bankovnictví a realitách. Poskytovatelé těchto služeb obsluhují velké množství klientů, a proto mají své šablony, které se pro jednotlivé klienty mění jen minimálně. V některých případech jsou osobní informace klienta uvedené v odděleném dodatku. Obecně, klient si může vybrat pouze mezi přijetím celé smlouvy nebo si najít jiného poskytovatele, a mezi stranami nedochází k žádnému vyjednávání o jednotlivých ustanoveních. Pro ochranu zákazníků v takové nevýhodné pozici jsou ve většině jurisdikcí přísnější podmínky na adhezní smlouvy než na vyjednané smlouvy.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us