4
September
2020

Bookkeeping /

Účtování / 
Účetnictví

Business Term of the Day

Definition

Bookkeeping is the systematic day-to-day recording of the financial transactions of an individual or organization, including income, payments, sales and purchases.

Example sentence

Since our company just bought new software for bookkeeping of all transactions, our work will be automated to a greater extent and so we expect some people ultimately will be dismissed.

Comment

Bookkeepers record daily transactions into journals and then post them to the ledger. The system of bookkeeping used in most contemporary companies is double-entry bookkeeping, wherein each transaction is entered into the ledger twice, once on the credit and once on the debit side, thus enabling cross-checks. Single-entry bookkeeping notes each transaction only once and is mainly used by small businesses and individuals. Bookkeeping is a part of accounting, which encompasses also interpretation and analysis of financial information and reporting (e.g. in a company’s financial statements).

Definice

Účtování je systematické denní zaznamenávání finančních transakcí jednotlivce nebo organizace, včetně příjmu, plateb, prodejů a nákupů.

Příklad použití ve větě

Protože naše firma právě pořídila nový software pro účtování všech transakcí, naše práce bude do větší míry automatizována a tak očekáváme, že někteří lidé budou nakonec propuštěni.

Poznámka

Účetní zaznamenávají denní transakce do deníků a poté je vykazují do hlavní účetní knihy. Systém účtování, které se používá ve většině současných společností je podvojné účetnictví (od roku 2004 dle zákona o účetnictví již pouze účetnictví), kdy se každá transakce zapíše do účetní knihy dvakrát – jednou na straně Dal a podruhé na straně Má dáti, a tak je možná křížová kontrola. Jednoduché účetnictví (od roku 2004 dle zákona o účetnictví je nahrazeno daňovou evidencí) zapisuje každou transakci jen jednou, a používají jej nejčastěji malé společnosti nebo fyzické osoby. Účtování je součástí účetnictví (v angličtině rozlišeno na bookkeeping a accounting, v češtině se obvykle používá pro obojí slovo účetnictví), které zahrnuje také interpretaci a analýzu finančních informací a jejich reportování (např. ve finanční závěrce společnosti).

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us