26
October
2020

Books of account /

Účetní knihy

Business Term of the Day

Definition

Books of account, or accounting books, is a term referring to the entirety of financial records that make up a company’s accounts.

Example sentence

ABC Inc.’s major investments into firms that suffered badly during the financial crisis were reflected in the company’s books of account.

Comment

The books of account include journals, in which day-to-day transactions are recorded chronologically, and the general ledger, where transactions are classified according to their type in so-called ledger accounts. Some examples of ledger accounts include revenues, expenses, inventory, and cash. Each of these ledger accounts may be subdivided into subledger accounts depending on further details of the transaction. According to the needs of the accounting entity, subledger accounts may include categories such as types of goods in inventory or currency of cash holdings. Although financial information is now primarily recorded electronically, the name book of accounts refers to the fact that it was originally done using pen and paper. The term has also given rise to several idioms, such as “to be on the books.”

Definice

Termín účetní knihy označuje všechny finanční záznamy, které tvoří účty společnosti.

Příklad použití ve větě

Investice firmy ABC Inc. do společností, které ve finanční krizi těžce utrpěly, se odrazily v účetních knihách společnosti.

Poznámka

Účetní knihy zahrnují deníky, do nichž se zaznamenávají každodenní transakce chronologicky, a hlavní knihu, kde jsou transakce klasifikovány podle typu na tzv. syntetických účtech. Příkladem syntetického účtu mohou být výnosy, náklady, zásoby nebo peníze. Každý z těchto syntetických účtů může být dále rozdělen na tzv. analytické účty v závislosti na dalších detailech transakce. Podle potřeb dané účetní jednotky analytické účty mohou obsahovat kategorie jako například druh zboží v zásobách nebo měna držených peněz. Ačkoli se dnes finanční záznamy dělají především elektronicky, název „účetní knihy“ odkazuje na skutečnost, že původně se zaznamenávaly perem na papír. Tento termín dal vzniknout i několika anglickým idiomům, jako například „to be on the books“, což znamená „být veden v záznamech“, tj. patřit k nějaké organizaci, týmu, společnosti apod.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us