5
December
2023

Breakeven /

Pokrytí nákladů

Business Term of the Day

Definition

Breakeven is the financial situation wherein expenses and revenues are equal (i.e., the company or operation is neither in profit nor loss).

Example sentence

Due to falling sales and higher costs connected to the tight labor market and rising interest rates, ACME has been struggling to reach breakeven.

Comment

For start-up businesses, breaking even is a major milestone on the road to profitability. The breakeven point at which costs and revenues are equal can be calculated for a company as a whole, for a new business line or project, or for an individual new product or service. Usually, managers forecast what level of sales they need to achieve in order to get to and then past the breakeven point. For an existing company or product, breakeven can represent a point below which managers do not in any case want to fall. Black zero and red zero are terms describing situations wherein a company essentially broke even but reported a tiny profit or loss, respectively.

Definice

Pokrytí nákladů je finanční situace, kde jsou výdaje rovny výnosům (tj. společnost nebo operace nemá ani zisk, ani ztrátu).

Příklad použití ve větě

Z důvodu prudce klesajících prodejů a vyšších nákladů spojených s napjatým trhem práce a rostoucími úrokovými sazbami společnost ACME s velkým úsilím dosáhla jen pokrytí nákladů.

Poznámka

Pro začínající podniky je pokrytí nákladů zásadním milníkem na cestě k ziskovosti. Bod zvratu, ve kterém se náklady rovnají příjmům, lze spočítat pro celou společnost, pro novou linii podnikání nebo projekt, nebo pro jednotlivé projekty, nebo pro jednotlivý nový produkt nebo službu. Manažeři obvykle predikují, jaká úroveň tržeb je nutná pro dosažení a následné překonaní bodu zvratu. Pro zavedenou společnost nebo produkt může pokrytí nákladů představovat bod, pod který manažeři v žádném případě nechtějí spadnout. Černá nula a červená nula jsou termíny popisující situace, kdy společnost v zásadě jen pokryje svoje náklady, ale vykáže drobný zisk resp. ztrátu.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us