21
March
2017

Broker /

Makléř

Business Term of the Day

Definition

A broker is a professional or a firm executing transactions between parties for a commission.

Example sentence

Having obtained his broker’s license, Jerry had to work hard to acquire his first clients.

Comment

Such entities are sometimes also referred to as stockbrokers or investment or financial advisors (although in certain jurisdictions these positions may have different requirements). In addition to intermediating transactions, brokers also provide their clients with professional financial advisory. Since the Big Bang in 1986, brokers may also function as market makers (which role was previously performed by stockjobbers). The related opening of electronic markets in place of the previous open outcry systems also made brokerage services more affordable to the general public through so-called discount brokers and online brokers. In many jurisdictions, brokers’ activities are highly regulated and such entities must fulfil various requirements before being granted a license. In managing their clients’ funds, brokers are subject to fiduciary duty (i.e., are obliged to act in their clients’ best interests and not to their own advantage). Brokers must also perform due diligence to determine which transactions are suitable for their clients. Particular requirements apply when the broker acts on behalf of both seller and buyer, which transaction is termed an agency cross.

Definice

Makléř je profesionál nebo firma provádějící transakce mezi stranami za provizi.

Příklad použití ve větě

Teď, když Jerry obdržel svou makléřskou licenci, musel tvrdě pracovat, aby získal své první klienty.

Poznámka

Tyto osoby se někdy nazývají burzovní či finanční makléř nebo investiční nebo finanční poradce (ačkoli v některých jurisdikcích mohou tyto pozice mít odlišné požadavky), nebo i v češtině broker. Kromě zprostředkovávání transakcí makléři  poskytují svým klientům také profesionální finanční poradenství. Od Velkého třesku v roce 1986 makléři mohou také jednat jako tvůrci trhu (tuto roli dříve prováděli burzovní senzálové). Související otevření elektronických trhů namísto předchozích systémů veřejného vyvolání také zpřístupnilo makléřské služby široké veřejnosti prostřednictvím takzvaných diskontních makléřů a onlinových makléřů. V řadě jurisdikcí je činnost makléřů vysoce regulovaná a tyto osoby musí splnit různé požadavky před získáním licence. Při spravování prostředků svých klientů makléři podléhají fiduciární povinnosti (tj. jsou povinni jednat v nejlepším zájmu svých klientů a nikoli pro svůj vlastní prospěch). Makléři také musí vykonávat hloubkovou kontrolu, aby stanovili, které transakce jsou pro jejich klienty vhodné. Konkrétní požadavky platí, když makléř jedná za prodejce i za kupce, a taková transakce se označuje jako agency cross.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us